Prawo spółek kapitałowych tom 17A

Tom z serii Systemu Prawa Prywatnego w sposób dokładny dodatkowo kompleksowy omawia zagadnienia dotyczące prawa spółek kapitałowych. Lektura obejmuje również ogólna charakterystykę niniejszej problematyki, jakże i odnosi się do europejskiego prawa spółek.
Drugie wydanie zważa między innymi przemiany związane z zawarciem spółki z o.o. przy wykorzystaniu wzorca umowy. Lektura obejmuje także przemiany, które wprowadziły internetową rejestrację spółek jawnych i komandytowych. Wykorzystanie wzorca zamieszczonego w systemie teleinformatycznym pozwala zarówno na wprowadzanie zmian w umowach spółek jawnych, komandytowych dodatkowo spółek z o.o.
W tym wydaniu ksiązki Prawo spółek kapitałowych tom 17A Autorzy uzupełnili również tom między innymi o materie dotyczące kodeksów grup spółek. Są to istotne zagadnienia, gdyż pogwałcenie postanowień kodeksu grupy spółek może być traktowane jako równoznaczne z naruszeniem umowy (statutu) spółki, co z kolei w razie powstania w związku z tym szkody po stronie spółki może powodować odpowiedzialność cywilną członków jej zarządu wobec spółki, a także odpowiedzialność organizacyjną takiego członka zarządu, w postaci odwołania z funkcji czyli zawieszenia w niej.
Liczne przemiany dotyczą również organów spółek również odpowiedzialności cywilnoprawnej w spółkach kapitałowych. Bardzo istotne z praktycznego punktu widzenia jest podobnie uzupełnienie tomu o najnowsze orzecznictwo. Autorzy z powodu temu, że przedstawiają różne upodobania również doktryny, jakim sposobem i judykatury ułatwiają Czytelnikom znalezienie właściwych argumentów do obrony racji klienta.
Ponadto, pozycja bibliograficzna wnikliwie omawia kwestie związane z instytucją spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a konkretnie:

– istotę i powstanie;
– kapitał zakładowy oraz udziały;
prawa i obowiązki wspólników;
– organy;
– ustanie spółki.
Książka będzie uwzględniała również zmianę związaną z reformą majątkową w spółce z o.o., która ma na celu ułatwienie prowadzenia aktywności gospodarczej w tej formie i zwiększenie konkurencyjności tej spółki na rynku europejskim.
Szeroki krąg autorów, jacy bezpośrednio specjalizują się pośród innymi w prawie handlowym jak i cywilnym oraz prawie spółek, co stanowi gwarancję rzetelnego omówienia wyżej wymienionych kwestii, a lektura adresowana jest także do prawników jakże i wszystkich zainteresowanych prawem spółek.

Opublikowano Komentarz Becka | Otagowano , , | Dodaj komentarz

Opis przedmiotu zamówienia

Poruszone i omówione w książce Proces przetargowy zadania stanowią odpowiedź na wiele istotnych pytań, także zamawiających jakże i wykonawców, dotyczących przygotowania opisu przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem różnych metod także dotyczących wymagań odnośnie do SIWZ.
W lekturze ujęto m.in.:

– reguły opisu w zamówieniach wyłączonych spod procedur zamówień publicznych;
– drobiazgowe i rzeczowe peryfraza poszczególnych elementów SIWZ, również obligatoryjnych jak i fakultatywnych;
– szczegółowe problemy dotyczące praktycznych aspektów składania poprzez wykonawców pytań do SIWZ i udzielania na nie odpowiedzi;
– wskazówki na rzecz wykonawców, jak złożyć ofertę zgodną z SIWZ, w tym ofertę równoważną;
– obfity wybór orzecznictwa KIO i trybunałów jeśli chodzi o omawianej problematyki, przedstawione w przystępnej formie.
Czytelnik znajdzie tutaj odpowiedzi na wiele istotnych pytań, w tym:

– jak opisać przedmiot zamówienia na proste i te w wyższym stopniu skomplikowane dostawy, usługi innymi słowy roboty budowlane;
– jaki sposób opisu przedmiotu zamówienia wybrać i kiedy trzeba zachować reguły równoważności;
– w jakim terminie i obszarze zamawiający może wyjaśnić lub zmienić SIWZ, a wykonawca zaskarżyć jej postanowienia;
– kiedy zamawiający (beneficjent) może obawiać się nałożenia korekty finansowej.
Cennym uzupełnieniem lekturze są – gotowe do wykorzystania – liczne wzory opisów przedmiotu zamówienia (31 gotowych wzorów) również specyfikacji istotnych warunków zamówienia (11 gotowych wzorów) m.in.:

– na usługi sprzątania i utrzymywania w ciągłej czystości
– na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek
– na dostawę artykułów żywnościowych
– na świadczenie usług z zakresu medycyny pracy
– na sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej
– na obsługę bankową
– na dostawę naturalnej wody źródlanej razem z dzierżawą dystrybutorów
– na usługi geodezyjne czyli kartograficzne
– na dostawę części zamiennych do samochodów
– na dostawę sprzętu lub artykułów medycznych
– na usługi szkoleniowe
– na usługę serwisu sprzętu komputerowego
– na dostawę szczepionek
Kalendarz prawnika 2016 Beck
i książka ułatwi zebranie i wykończenie informacji z aspektu w największym stopniu istotnych elementów dokumentacji niezbędnej w zamówieniach publicznych, wspierając tym samym sprawne i przejrzyste działanie każdego zamawiającego, a wykonawcom – ubieganie się o społeczny kontrakt.
Główne korzyści:
– z okładem 40 wzorów (opisów przedmiotu zamówienia, SIWZ, innych dokumentów),
– porady eksperta zajmującego się tematyką zamówień publicznych od kilkunastu lat,
– płyta CD z gotowymi do wykorzystania wzorami dokumentów w wersji edytowalnej,
– liczne przykłady z praktyki,
– najświeższe orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej i sądów

Opublikowano zamówienia publiczne | Otagowano , , , , | Dodaj komentarz

Miejskie finanse oświaty

Weszła w życie gruntowna nowelizacja ustawy o systemie oświaty Zmiany dotyczą również dotacji oświatowych. Przykładowo:
zmieniono zasad wydatkowania dotacji , co powoduje, iż dotację będzie można także wydatkować na wydatki zastrzeżone do tej pory na rzecz organu prowadzącego (chodzi o wydatki ustawy o systemie oświaty). Chodzi tutaj o wydatki np. na obsługę prawną, księgową, na wynagrodzenie dla dyrektora, na remonty, zapewnienie bezpieczeństwa i higieny. Wcześniej istniał pogląd (choć dawny różne orzeczenia sądowe), że wydatki te organ prowadzący wydatkuje z własnych pieniędzy, a teraz zostało zapisane w przepisach, że wydatki te można dopełniać z udzielonych dotacji. W książce Dotacje oświatowe udzielamy odpowiedzi na co można wydać dotacje, tak, tak aby organy JST nie zakwestionowały wydatku także jakże prawidłowo zaprezentować wydatek;
– ustawodawca doprecyzował aspekt kontroli poprzez wyraźne wskazanie, iż JST ma prawo kontroli między innymi pobrania dotacji (wcześniej było tylko stwierdzenie „udzielenie”, a teraz zastąpiło to „pobranie i udzielenie”). W związku z tym zanim JST udzieli dotacji może wpakować się na kontrolę i przeprowadzić kontrolę np. frekwencji uczniów. W niniejszej publikacji udzielamy odpowiedzi co mieści się w pojęciu pobrania dotacji, jakie dokumenty podlegają kontroli, a zarówno jakim sposobem ma wyglądać kontrola. Przedstawiamy zarówno wzory dokumentów stosowanych przez JST w trakcie i po kontroli;
– wprowadzono konieczność zmian uchwał dotacyjnych – w terminie. JST mają obowiązek dostosować uchwałę dotacyjną poprzez uwzględnienie w jej zapisach trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania dotacji. W niniejszej publikacji udzielany odpowiedzi jakim sposobem to zrobić, co powinno wynaleźć się z uchwale (w tym wzory takich uchwał z załącznikami);
– wprowadzono ustawowe przesłanki umożliwiające wstrzymanie wypłat dotacji. Obecnie JST może zachować wypłatę dotacji, jeżeli nie zostanie wpuszczony poprzez dyrektora szkoły/przedszkola na kontrolę. W tej sytuacji organ JST pisze wezwanie do szkoły, a jakże zostanie wpuszczony nie wcześniej za np. miesiące to JST wypłaca mu zaległą kwotę, aliści można ją wydatkować tylko na wydatki powstałe w czasie wstrzymania dotacji (nie może je wydatkować na wydatki bieżące).
Powyższe zmiany, jak także ożywienie orzecznictwa RIO i trybunałów administracyjnych, a zarówno rozbieżności w poglądach organów kontrolujących dotacje również wcześniejsze zmiany ustawy o systemie oświaty skłoniły Wydawnictwo C.H. Beck do przygotowania książce wydania publikacji: Dotacje oświatowe.
W lekturze odnajdą Państwo:

– opis sposobu ustalania stawek dotacji na rzecz przedszkoli, innych odmian wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, zasadniczych szkół zawodowych, techników, szkół policealnych, zarówno dla młodzieży jakże i dla dorosłych, a zarówno normy obliczania dotacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe (jak usztywnić stawkę dotacji na rzecz przedszkola, a jak dla innej formy wychowania przedszkolnego, jakim sposobem wyliczyć stawkę dotacji w oparciu o metryczkę subwencji oświatowej). W publikacji znajdziemy zarówno normy obliczania dotacji dla szkół i placówek publicznych, a także na rzecz uczniów niepełnosprawnych. W publikacji znajdziecie odpowiedź jakie rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej trzeba wziąć pod uwagę przy wyliczaniu stawki dotacji;
– reguły weryfikacji stawek dotacji, w publikacji odpowiadamy na kontrowersyjne pytanie weryfikować stawki dotacji czy nie, a jeżeli tak to kiedy;
– wskazówki dla organów prowadzących, a zarówno dla JST na co można wydać dotację a także jakim sposobem przejrzyście ją rozliczyć;
– odpowiedź na pytanie co może mieć władzę JST oraz jakim sposobem powinna przebiegać kontrola beneficjentów dotacji (w tym wzory dokumentów, protokołu kontroli dotowanej jednostki, wystąpienie pokontrolne);
– opis sposobu dochodzenia zwrotu dotacji od beneficjenta (decyzja administracyjne w sprawie zwrotu dotacji i reguły jej wydania, zabezpieczenie roszczeń JST na majątku organu prowadzącego, wykonanie administracyjna), ale zarówno reguły udzielania ulg w spłacie zobowiązań z tytułu dotacji podlegającej zwrotowi (wzory dokumentów niezbędnych w trakcie postępowania administracyjnego, zależność decyzji określającej dotację podlegającą zwrotowi, prośba do JST o umorzenie kwoty dotacji podlegającej zwrotowi, werdykt w sprawie umorzenia dotacji podlegającej zwrotowi);
– reguły rozliczeń między gminami;
– zasady opracowywania tekstów uchwał w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oświatowych a również drobiazgowe wskazanie co powinno się w nich znaleźć (w lekturze przykładowe wzory uchwał dotacyjnych, a wniosków o dotację, comiesięcznych informacji, a podobnie rozliczeń dotacji);
– odpowiedzialność za pogwałcenie dyscypliny finansów publicznych również przez pracowników JST w jaki sposób i przez beneficjentów dotacji.
– odpowiedzi na najbardziej kontrowersyjne problemy, a zarówno przykłady orzeczeń administracyjnych, jakie nie bacząc na przemian zachowały swoja aktualność.
Książka Dotacje oświatowe rozliczanie ta zawiera:

– dokładny opis przemian w obszarze dotacji oświatowych wraz z harmonogramem ich wejścia w życie;
– rozbudowanych rozdziałów omawiających materie udzielania, rozliczania i kontroli dotacji oświatowej;
– wzorów dokumentów;
– liczne odpowiedzi na zadawane na ogół pytania;
– liczne wyroki sądowe i rozstrzygnięcia RIO dotyczące problematyki poruszanej w lekturze
Wzory:

– Wzory z kontroli
  
– Upoważnienie do kontroli dotowanej jednostki oświatowej
– Protokół kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji oświatowej
– Wystąpienie pokontrolne do kontrolowanej jednostki 
– Wzory uchwał dotacyjnych
  
– Uchwała w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dodatkowo trybu i zakresu kontroli ich wykorzystania (wraz z instrukcją) – razem z załącznikami
– Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy na rzecz szkół, przedszkoli i placówek publicznych i niepublicznych oraz trybu i obszaru kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji – wraz z komentarzem do poszczególnych jej zapisów + załączniki do uchwały (druk wniosku o dotację, informacji o faktycznej liczbie uczniów, rozliczenia dotacji) 
– Wzory spojone z dochodzeniem wypłaty dotacji
  
– Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej
– Wzór wezwania do usunięcia naruszenia prawa
– Skarga na uchwałę wysłana do sądu administracyjnego
– Skarga na czynność ustalenia wysokości dotacji wysłana do sądu administracyjnego 
– Wzory złączone z dochodzeniem zwrotu dotacji od beneficjenta
  
– Wszczęcie postępowania w sprawie określenia dotacji podlegającej zwrotowi
– Zawiadomienie strony o dołączeniu do protokołu dokumentów zgromadzonych w trakcie kontroli
– Wezwanie świadka na przesłuchanie
– Zawiadomienie strony o przeprowadzeniu dowodu w postaci przesłuchania świadka
– Zawiadomienie strony o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym
– Decyzja określająca dotację podlegającą zwrotowi
– Podanie do samorządu o umorzenie dotacji podlegającej zwrotowi
– Decyzja w sprawie umorzenia dotacji podlegającej zwrotowi
– Wniosek o wszczęcie egzekucji administracyjnej

Opublikowano Finanse | Otagowano , , , | Dodaj komentarz

Komentarz Postępowanie sądowe

Monografia stanowi pierwsze w polskiej literaturze prawniczej wszechstronne opracowanie istotnej i aktualnej problematyki niedopuszczalności drogi sądowej w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Analizując zasobny i zróżnicowany półprodukt normatywny, poglądy wyrażane także w polskim, w jaki sposób i obcojęzycznym piśmiennictwie również liczne orzeczenia sądowe, wypracowano model teoretyczny badanego zjawiska prawnego przez wyznaczenie obszaru, poza którym droga sądowa w postępowaniu przed sądem administracyjnym jest niedopuszczalna. W tym celu ustalono w książce Niedopuszczalność drogi sądowej w postępowaniu sądowoadministracyjnymmiędzy innymi kryteria rozgraniczenia właściwości sądów administracyjnych i sądów powszechnych orzekających w postępowaniu cywilnym, zrekonstruowano znaczenie pojęcia sprawy sądowoadministracyjnej, a podobnie wyróżniono i poddano rozważaniom przesłanki i skutki prawne niedopuszczalności drogi sądowej w postępowaniu sądowoadministracyjnym\r\nKsiążka jest adresowana przede wszystkim do prawników-praktyków, a mianowicie sędziów sądów administracyjnych i trybunałów powszechnych, adwokatów, radców prawnych i doradców podatkowych. Może być podobnie pożyteczna pracownikom organów administracji publicznej, studentom prawa i administracji, aplikantom również wszystkim tym, którzy wyrażają zainteresowanie prezentowaną tematyką.

Opublikowano Prawo sądowe | Otagowano , , , | Dodaj komentarz

KPC komentarz Becka

Komentarz Kodeks postępowania cywilnego Komentarz prezentuje wszechstronnie problematykę związaną z powództwem o ustalenie istnienia czyli nieistnienia prawa innymi słowy czynności prawnej koncentrując się na kwestiach praktycznych i analizie orzecznictwa, z uwzględnieniem stanowiska teoretyków prawa i historii tej instytucji.
Zgodnie z KPC: Powód może żądać ustalenia przez trybunał istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, podczas gdy ma w tym romans prawny”. Artykuł 189 KPC jest specyficznym uregulowaniem – nie bacząc na umieszczenia go w KPC – jest to regulacja, która współistnieje z przepisami prawa materialnego – praktycznie w sposób nieograniczony. Mamy zatem do czynienia także z powództwem o ustalenie w obszarze prawa cywilnego (m.in. powództwo o ustalenie zawarcia umowy najmu, ustalenie w obszarze naruszenia praw autorskich) jak i prawa pracy, prawa handlowego i innych.
Jednym z głównych problemów związanych z zastosowaniem tego artykułu jest zagadnienie okoliczności kiedy można użytkować z tego artykułu, szczególnie w aspekcie wykazania interesu prawnego oraz pozostałych okoliczności, wynikających bezpośrednio i za pośrednictwem z tego artykułu. Aspekt ten jest przede wszystkim interesujący wobec rozbieżności w doktrynie i orzecznictwie spowodowany zmianą pierwotnej regulacji Kodeksu postępowania cywilnego oraz rozwiązaniami przyjętymi także za czasów obowiązywania poprzedniej regulacji jakim sposobem i wprowadzonych zmian jak dodatkowo poszukiwaniem rozwiązań na rzecz obszarów niedoregulowanych funkcjonujących obecnie.
Publikacja Komentarz do KPC obejmuje omówienie pojęć istotnych dla przedstawianej tematyki, m.in. pojęć: interesu prawnego – ewolucji tego terminu oraz funkcjonowania w komentarzach i orzecznictwie również res iudicata, jakie jest ograniczeniem zastosowania powyższego artykułu.
Celem opracowania jest usystematyzowanie aspektu funkcjonowania tego zapisu na różnorodnych płaszczyznach i wskazanie obszarów, które wcześniej bogate są w orzecznictwo i są uporządkowane jakże także tych, jakie budzą wiele wątpliwości.
W komentarzu do artykułu wyróżnione są istotne informacje z punktu widzenia praktyka, które pozostały oznaczone jako Ważne na rzecz praktyki. Formuła komentarzowa pozwala na korzystanie z publikacji w codziennej praktyce prawniczej dodatkowo podczas zawodowych egzaminów prawniczych.
Niewątpliwie szczególnym elementem, który w tym wypadku ma znaczenie precedensowe jest linia orzecznicza, która odgrywa jeszcze większe znaczenie i wytycza jeszcze to nowe obszary regulacji.

Opublikowano Komentarze | Otagowano , , , , | Dodaj komentarz

Prawo spadkowe komentarz

Książka <a href=”http://www.bookslandia.pl/prawo-spadkowe-skowronska-bocian,10087″><strong>Podział spadku Komentarz</strong></a> stanowi wszechstronne peryfraza zadań zgrupowanych z podziałem spadku także rozliczeniami dotyczącymi spadku. <br/> Niniejsza książka opiera się na bieżących przepisach ustawy  Kodeks cywilny (t.j. Dziennik Ustaw ze zm.), ustawy Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z  ze zm.) oraz uwzględnia ostatnie zmiany dotyczące m.in.:<br/> <br/> – ograniczenia osobistej <strong>odpowiedzialności spadkobiercy za długi spadkowe</strong> w przypadku niezłożenia oświadczenia o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o tytule swego powołania; <br/> – zliberalizowania przepisów o formie czynności prawnych i nowego ujęcia dokumentu w postępowaniu cywilnym, podwyższenia dostępu do sądu przez poszerzenie katalogu spraw, które będą rozpoznawane w <strong>postępowaniach elektronicznych</strong> dodatkowo stworzenia możliwości wnoszenia pism procesowych za pośrednictwem <strong>systemu teleinformatycznego</strong> i dokonywania <strong>doręczeń elektronicznych</strong>, zarówno w tradycyjnych postępowaniach cywilnych. <br/> <strong>Prawo spadkowe</strong> pełne jest problemów związanych z koniecznością dokonywania różnego rodzaju rozliczeń. Jego istotą jest właściwe rozrachunek spadkobierców. Prezentowana publikacja, koncentruje się zatem na kwestiach rachunkowych zgrupowanych z postępowaniem spadkowym. Jest to praktyczny <strong>komentarz</strong> obejmujący m.in. następujące zagadnienia:<br/> <br/> – <strong>obliczanie wartości spadku </strong>(wartości schedy spadkowej), <br/> – <strong>zasady rozliczania długów spadkowych</strong>, <br/> – <strong>obliczanie zachowku, rozliczanie spodków w przypadku dziedziczenia gospodarstw rolnych</strong>. <br/> Celem niniejszej publikacji książkowej jest skrupulatne omówienie problematyki rozliczeń spadkowych z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa i poglądów doktryny. Wielkim atutem opracowania jest zarówno podanie sposobów rozliczeń na konkretnych przykładach razem z ich dokładnym omówieniem. <br/> W niniejszej lekturze poruszone pozostały podobnie materie dotyczące m.in.:<br/> <br/> – <strong>wyznaczenia spadkobiercy w kontekście KC</strong>, <br/> – <strong>odpowiedzialności za długi spadkowe</strong> KC), <br/> – <strong>zachowku</strong> , oraz <br/> – <strong>rozliczenia miedzy spadkobiercami</strong>  <br/> W publikacji <a href=”http://www.bookslandia.pl/podzial-spadku-rozliczenia-dotyczace-spadku,7955873″>Prawo spadkowe</a> znajduje się niezmiernie dużo przykładów ze wskazaniem obliczeń pojawiających się na gruncie podziału spadku. Przykłady oparte są na orzeczeniach sądów, a również na hipotetycznych sytuacjach, z którymi spotykał się Autor. Ponadto do każdego zadania Autor wyselekcjonował najważniejsze dodatkowo w najwyższym stopniu przydatne orzecznictwo, które pomoże zrozumieć tą niezwyczajnie trudną tematykę.<br/> Poruszona ogół problemów ze względu na swój pożyteczny charakter powinna służyć adwokatom, radcom prawnym, sędziom i notariuszom, a także aplikantom i studentom

Opublikowano Prawo spadkowe | Otagowano , , , | Dodaj komentarz

Książka o sprawozdaniach

W dniu weszła w życie obszerna nowelizacja rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej.
W jej wyniku:

– (informacja ważna na rzecz urzędów skarbowych) zmieniono wzór i nazwę sprawozdania sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bieżących urzędów skarbowych do gromadzenia dochodów budżetowych. W książce Konsolidacja sprawozdań finansowych ponadto omówiono zwolnienie naczelników urzędów skarbowych jako organów podatkowych z obowiązku sporządzania i składania sprawozdań RB-27 (zmieniono wzór tego sprawozdania), w obszarze podatków i opłat stanowiących środki utrzymania budżetów JST i udziałów JST w dochodach budżetu państwa.
– zmieniono sposób przekazywania sprawozdań również. Dotychczas dawny one przekazywane przez ePUP, a teraz będę przekazywane poprzez system TREZOR.
– zmieniono reguły wysyłania sprawozdań na elektroniczną skrzynkę podawczą
– dokonano znaczących zmian w zakresie zasad sporządzania sprawozdań RB-FUS oraz (wprowadzono również nowe wzory tych sprawozdań).
– zmieniono reguły sporządzania sprawozdań poprzez również Fundusz Zasobów Agencyjnych.
– Znacząco zmieniono terminy przekazywania poszczególnych sprawozdań.
– zmiany dotyczą zarówno danych wykazywanych w sprawozdaniach budżetowych w zakresie budżetu środków europejskich. W instrukcji sporządzania sprawozdań budżetowych w obszarze budżetu środków europejskich, zmieniono opis kolumny „Dochody wykonane”. Po nowelizacji w sprawozdaniu z wykonania planu przychodów budżetu środków europejskich w kolumnie „Dochody wykonane” wykazuje się środki otrzymane na odpowiednie rachunki programowe i przekazane po ich przewalutowaniu na rachunek dysponenta części 87 „Dochody budżetu środków europejskich”. Zmienione pozostały dane uzupełniające do sprawozdania (wprowadzono nowe sprawozdanie ). Mianowicie dodano kolumnę nr 9 „Nadpłacone zwroty wydatków zwrócone poprzez Ministra Finansów w bieżącym roku i dotyczące zwrotów z lat ubiegłych” i wprowadzono odnośnik do tej kolumny, zgodnie z którym w kolumnie tej przedstawia się zwrócone przez ministra finansów w bieżącym roku środki na podstawie skierowanego do niego wniosku.
Zasady sporządzania sprawozdań jednostek państwowych po nowelizacji wyjaśniamy w książce „Sprawozdawczość budżetowa w jednostkach państwowych”.
W naszej publikacji Konsolidacja sprawozdań finansowych
znajdą Państwo:

– opis przemian w sprawozdawczości, które weszły w życie
– najświeższe interpretacje Ministerstwa Finansów w obszarze sprawozdawczości budżetowej
– rozbudowane kalendarium sporządzania wszystkich sprawozdań budżetowych w podziale na indywidualne miesiące – uwzględniające nowelizację
– wyjaśnienia jakim sposobem wypełniać indywidualne wiersze i kolumny sprawozdań
– aktualne przykłady sporządzonych sprawozdań
– powiązania z ewidencją księgową i klasyfikacją budżetową (dnia weszła w życie nowelizacja klasyfikacji budżetowej),
– 22 wypełnionych formularzy sprawozdań wspólnie z komentarzem
– Ponad 100 odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

W książce wyjaśniamy m.in.:

– kto określa w jakiej formie przewozić jednostkowe sprawozdania budżetowe?
– jak i do kiedy sporządzać korekty jednostkowych, zbiorczych sprawozdań budżetowych?
– jakim sposobem wykazywać wydatki niewygasające w sprawozdaniu dodatkowo Rb-28NW?
Jak sporządzać dane uzupełniające sprawozdania Rb-28UE po nowelizacji
jak sporządzać sprawozdania z zakresu środków europejskich (są to sprawozdania
– jak sporządzać sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych (Rb-23)?
– Jak sporządzać sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach (Rb-70)?
– jakie są powiązania pomiędzy poszczególnymi sprawozdaniami budżetowymi?
– w jaki sposób stosować właściwe formy przekazywania sprawozdań z operacji finansowych?
– w jaki sposób prawidłowo stosować normy sporządzania korekt?
– jakim sposobem kwalifikować zobowiązania do właściwych tytułów dłużnych?
– w jaki sposób prezentować zobowiązania według właściwych grup wierzycieli?
– w jaki sposób wykazywać opłaty według prawidłowych grup dłużników?
– w jaki sposób zachować zgodność danych wykazanych w sprawozdaniu

Opublikowano Finanse | Otagowano , , , , | Dodaj komentarz