Umowy w obrocie handlowym

Prezentowana książka Umowy w obrocie gospodarczym Kidyba jest rozwinięciem i uzupełnieniem dwóch poprzednich książek z serii Biblioteka Prawa Handlowego: Kodeksowe umowy handlowe i Pozakodeksowe umowy handlowe. Zawiera wzory umów handlowych razem ze zwięzłymi komentarzami dodatkowo odpowiednio dobranym orzecznictwem. W części dotyczącej umów kodeksowych zaprezentowano wzory umów uregulowanych w kodeksie cywilnym (umowa sprzedaży, sprzedaży na próbę, sprzedaży na raty, dostawy, kontraktacji, o roboty budowlane, leasingu, rachunku bankowego, agencyjna, komisu sprzedaży i komisu zakupu, przewozu osób i przewozu rzeczy, spedycji, ubezpieczenia, składu), przeciwnie zaś w części obejmującej umowy pozakodeksowe przy wyborze oparto się na przyjętej poprzez redaktora naukowego i autorów konwencji i pogrupowano je tematycznie. Omówiono umowy w zakresie: działalności i obrotu przedsiębiorstwem, pośrednictwa handlowego, promocji i reklamy, aktywności bankowej i inwestycyjnej, inwestycji budowlanych, umów kompensacyjnych, prawa własności przemysłowej, transportu, turystyki, a zarówno umów w obrocie konsumenckim.\r\n
Lektura jest przeznaczona szczególnie dla praktyków: adwokatów, radców prawnych, sędziów, notariuszy, komorników, aplikantów tych i innych zawodów prawniczych. Zainteresuje również przedsiębiorców, jacy w swojej działalności stosują umowy handlowe.
Prezentowane problemy zostały omówione z perspektywy nauk prawnych, jakim sposobem również z uwzględnieniem kwestii natury ekonomicznej. Odwołano się do najnowszych teorii kryminologicznych, badań empirycznych dodatkowo statystyk kryminalnych. Szczególny ucisk położono na walory praktyczne analizowanych zagadnień. Autorami poszczególnych części publikacji książkowej są również teoretycy, pracownicy naukowi, wykładowcy akademiccy, jakże i praktycy stosowania prawa.

Opublikowano KSH | Dodaj komentarz

Gospodarowanie odpadami komunalnymi Beck

Dzięki tej publikacji książkowej Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Komentarz do zmian z 2015 dowiedzą się Państwo Na kim ciążą obowiązki właściciela nieruchomości w przypadku kilku podmiotów spełniających określenia właściciela nieruchomości, W który sposób uiszcza się opłatę w przypadku zmiany miejsca zamieszkania, Przez który okres obowiązuje oficjalna wypowiedź o wysokości opłaty dodatkowo w jakich przypadkach składa się nową deklarację, a w jakich korektę deklaracji, Jak ustala się wysokość opłaty w przypadku zmiany danych będących podstawą do ustalenia wysokości opłaty? Czy zmiana stawki opłaty zawsze wiąże się z doręczeniem właścicielowi nieruchomości zawiadomienia, Czy po doręczeniu decyzji jest możliwe złożenie deklaracji o wysokości opłaty, W który sposób klasyfikuje się opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i prowadzi się zapisy na kontach księgowych w ewidencji bilansowej i pozabilansowej, W jakich przypadkach nie stwierdza się nadpłaty w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Jakie prowadzi się czynności celem przymusowego ściągnięcia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Jakie działania (koszty) można zaciemnić z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Publikacja ta obejmuje tabelę porównawczą artykułów z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi przed i po zmianach, liczne przykłady dotyczące weryfikacji deklaracji, określenia wysokości opłaty dodatkowo braku stwierdzenia nadpłaty, np. w przypadku śmierci właściciela nieruchomości czy przemiany miejsca zamieszkania mieszkańca, orzecznictwo trybunałów administracyjnych dotyczące ustalania stawek opłaty, wzoru deklaracji oraz naliczania opłaty, zarysy księgowe ewidencjowania opłaty, wzory uchwał również pism dotyczących postępowania podatkowego i egzekucyjnego, teraźniejszy tekst ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.
Wzory dokumentów zamieszczonych  w lekturze dodatkowo na płycie CD wzór uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, zależność uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi także ustalenia stawki tej opłaty na rzecz nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, wzór uchwały w sprawie ustalenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemniki z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, zależność uchwały w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjnowypoczynkowe, wzór uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zależność uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, zależność uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso również wyznaczenia terminów płatności dla inkasentów, zależność uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej poprzez właścicieli nieruchomości również warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wezwanie do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wezwanie do złożenia wyjaśnień czyli uzupełnienia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wezwanie do złożenia korekty deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zaświadczenie o dokonaniu wpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, postanowienie w sprawie zaliczenia wpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na poczet zaległości podatkowych, postanowienie o wszczęciu postępowania podatkowego w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, postanowienie o wyznaczeniu terminu do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego, werdykt w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, decyzja w sprawie stwierdzenia nadpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,    decyzja w sprawie określenia wysokości nadpłaty, postanowienie w sprawie zaliczenia nadpłaty na poczet zaległości podatkowych, postanowienie w sprawie zaliczenia nadpłaty na poczet bieżących zobowiązań podatkowych, zależność uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy naczelnikiem urzędu skarbowego a wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) w zakresie prowadzenia egzekucji administracyjnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zależność porozumienia w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej opłaty za opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zależność protokołu zdawczo – odbiorczego akt spraw w toczących się postępowaniach egzekucyjnych opłaty pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, upomnienie wzywające do uregulowania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, tytuł wykonawczy wystawiony na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, tytuł wykonawczy wystawiony na podstawie decyzji określającej wysokość za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wiadomość o składnikach majątkowych zobowiązanego, zawiadomienie o zdarzeniach wpływających na proces egzekucyjne.

Opublikowano Prawo administracyjne | Dodaj komentarz

Komentarz na 2015 rok do KP

Komentarz zważa najnowszy wcięcie prawny:  m.in. ustawę dotyczącą badań lekarskich. Ustawa określa jakie osoby nie podlegają badaniom lekarskim, a również wskazuje na konieczność ich przeprowadzenia u osób przyjmowanych na stanowiska do uzyskiwania prac przede wszystkim niebezpiecznych. Ponadto Kodeks pracy komentarz Patulski jako pierwszy na rynku  omawia przemiany dotyczące ograniczenia terminowych umów o pracę. Nowelizacja zakłada, że perfekcyjny okres trwania umów terminowych po zsumowaniu nie może przekroczyć 36 miesięcy; planuje się również zrównanie okresu wypowiedzeń.
Szczegółowo komentowane są nie tylko zmiany, lecz również przepisy ogólne, reguły prawa pracy, typy umów i wynagrodzenia, obowiązki pracodawcy i pracownika, kwalifikacje zawodowe, urlopy wypoczynkowe, okres pracy, zatrudnianie młodocianych, bezpieczeństwo i higienę pracy, a także zbiorowe prawo pracy i reguły dochodzenia roszczeń przed sądami pracy.
Autorzy-praktycy udzielają wielu praktycznych porad co do możliwości i dopuszczalności konkretnych rozwiązań, wykorzystując eksperiencja w wykładni i stosowaniu kodeksów KP czerpiąc  przy tym przykłady z praktyki zawodowej.
Komentarz do KP stanowi nieodzowną wsparcie na rzecz sędziów sądów pracy i ubezpieczeń społecznych, adwokatów i radców prawnych, pracodawców, specjalistów do spraw BHP, przedstawicieli związków zawodowych, społeczni inspektorzy pracy, pracownicy, aplikanci wszystkich zawodów prawniczych, słuchacze studiów podyplomowych.
Kodeks pracy. Komentarz obejmuje szczegółowe, praktyczne również przejrzyste peryfraza zagadnień tj.: prawa i obowiązki pracowników oraz pracodawców, stosunek pracy, wynagrodzenia, urlopy pracownicze, odpowiedzialność materialna pracowników, okres pracy, obronność i higiena pracy, układy zbiorowe, uprawnienia pracowników złączone z rodzicielstwem, zatrudnianie młodocianych. Zagadnienia te stanowią doskonałą poparcie w codziennej pracy również dla pracodawców, reprezentujących ich pełnomocników, jak i pracowników. Komentarz do KP poza szczegółową charakterystyką i analizą poglądów doktryny i omówieniem najważniejszych aktów wykonawczych, obejmuje zarówno najświeższe orzeczenia Sądu Najwyższego, co umożliwia zapoznanie się nie tylko wykładnią prezentowaną w literaturze przedmiotu, ale także z aktualnym orzecznictwem.

Opublikowano {Kodeks pracy|Prawo Pracy | Dodaj komentarz

O prawie miekszaniowym

Wydanie Komentarza odnosi się do najnowszych  zmian legislacyjnych, m.in. werdyktu TK ., stwierdzającego częściową niezgodność z Konstytucja szeregu przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych to znaczy przemiany art. , wynikającej z ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania poprzez młodych ludzi. Oprócz tego komentarz zawiera, ułożenie ciała wcześniej zamieszczonym i wciąż aktualnym najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Sądów Apelacyjnych i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych. Ponadto, uwzględniono aktualne piśmiennictwo z komentowanej dziedziny i dziedzin pokrewnych
Komentarz adresowany jest do przedstawicieli zawodów prawniczych (czyli sędziów, notariuszy, mecenasów czyli radców prawnych), właścicieli i najemców lokali, zarządców (administratorów) i członków zarządu wspólnot mieszkaniowych, a również członków spółdzielni mieszkaniowych dodatkowo osób pełniących funkcje organów spółdzielni czy towarzystw budownictwa społecznego.

Autor szczegółowo omawia :
– formy prawne korzystania z lokali mieszkalnych (najem, spółdzielcze prawo do lokali, prawo własności),
– formy administrowania nieruchomościami mieszkaniowymi (spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego),
– regulacje powiązane z wspieraniem budownictwa mieszkaniowego,
–  reguły i formy ochrony praw lokatorów. Pozycja „Prawo mieszkaniowe. Komentarz jest opracowaniem  przepisów prawnych regulujących tzw. stosunki mieszkaniowe, zgrupowanych w 5 aktach prawnych Kodeksie cywilnym najmie Ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego, Ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych, Ustawie o własności lokali, Ustawie o niektórych formach poopierania budownictwa mieszkaniowego.

Opublikowano Prawo mieszkaniowe | Dodaj komentarz

Ustawa o systemie informacji oświatowej

Komentarz stanowi skrupulatne i kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień w poruszanej tematyce. Książka Ustawa o systemie oświaty Komentarz uwzględnia peryfraza najnowszych zmian, w tym m.in.:\r\n
– nowelizację obu omawianych ustaw , której celem jest zapewnienie lepszej jakości kształcenia przy uwzględnieniu autonomii programowej uczelni; nowelizacja wchodzi w życie przemiany dotyczą m.in.

– wprowadzenia ogólnopolskiego systemu monitorowania absolwentów,
– doprecyzowania zasad postępowania dyscyplinarnego względem nauczycieli akademickich,
– utworzenia ogólnopolskiej bazy streszczeń i recenzji rozpraw doktorskich również autoreferatów i recenzji w postępowaniach habilitacyjnych,
– wprowadzenia oryginalnych zasad przyznawania stypendiów,
– rozszerzenia obecnie funkcjonującego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym prowadzonego w systemie informatycznym POL-on,
– uregulowania kwestii nadania stopnia doktora beneficjentowi „Diamentowego Grantu”, a podobnie umożliwienia przyznawania stypendiów za osiągnięcia na rzecz najlepszych uczestników studiów doktoranckich prowadzonych poprzez instytuty naukowe PAN;
– dodania art. ust. w ustawie o systemie oświaty; zmiana ta umożliwia Ministrowi Obrony Narodowej udzielenie dotacji celowej na rzecz organu prowadzącego szkołę, na dofinansowanie zadań bieżących innymi słowy inwestycyjnych, jeżeli ma to związek z realizacją zobowiązań Rzeczypospolitej Polskiej wynikających z ratyfikowanych umów międzynarodowych w dziedzinie obronności, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.
Ustawa o systemie oświaty i ustawa o systemie informacji oświatowej Komentarz, autorstwa wybitnych specjalistów w poruszanej tematyce stanowi wyczerpujące peryfraza poruszanej problematyki w oparciu o dwa zasadnicze akty prawne:
– ustawę o systemie oświaty ;
– ustawę o systemie informacji oświatowej.

Opublikowano Prawo oświatowe | Dodaj komentarz

Ustawa o cudzoziemcach Komentarz

Zawiera wyrażenie omowne artykułów ustawy cudzoziemcach. Komentarz Ustawa o cudzoziemcach obejmuje wyczerpujące omówienie wszystkich artykułów ustawy. Przedmiotowa ustawa ma zwłaszcza na celu określenie zasad i warunków wjazdu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przejazdu cudzoziemców przez terytorium Polski, pobytu i wyjazdu cudzoziemców z Polski, a także trybu postępowania również organów właściwych w w ten sposób zakreślonych sprawach.\r\n
Komentarz zawiera omówienie m.in.:\r\n
– zasad przekraczania granicy;
– kwestii wydawania wiz (w zakresie nieuregulowanym Wspólnotowym Kodeksem Wizowym);
– zezwoleń pobytowych, w tym zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
– kwestii powiązanych z dokumentami wydawanymi cudzoziemcom;
– zagadnień kontroli legalności pobytu cudzoziemców;
– kwestii dotyczących zobowiązania cudzoziemca do powrotu;
– zatrzymania cudzoziemca, umieszczenia go w strzeżonym ośrodku albo areszcie dla cudzoziemców;
– zagadnień zgrupowanych z prowadzeniem rejestrów, ewidencji zaproszeń dodatkowo wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany;
– zadań i kompetencji Szefa Urzędu do spraw Cudzoziemców.

Regulacje omawianej ustawy mają zastosowanie do wszystkich cudzoziemców niebędących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym innymi słowy Konfederacji Szwajcarskiej.\r\n
Obecna ustawa o cudzoziemcach przemodelowała przepisy określające normy zwalczania nielegalnej imigracji. Zmiana ta wynikała z konieczności kompletnej implementacji dyrektywy w sprawie wspólnych norm i procedur stosowanych poprzez państwa członkowskie w odniesieniu do powrotów nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich.
Czytelnik ma opcja zapoznania się z komentarzem do rozwiązań najnowszych, które wprowadziła nowa ustawa o cudzoziemcach, w tym m.in.:\r\n
– zmiany, którą został ponadplanowy o cudzoziemcach; nowelizacja wyłączyła stosowanie do odmowy udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w sprawie połączenia się z rodziną w przypadku członka rodziny cudzoziemca mającego status uchodźcy, bądź podlegającego ochronie uzupełniającej; zmiana obowiązuje;
– zmiany artykułów regulujących zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemca; dotychczasowe zezwolenie na zamieszkanie na okres oznaczony zastąpiono nową instytucją zezwolenia na pobyt czasowy, wprowadzając grupę kodeksów ogólnych również wyszczególnienie poszczególnych rodzajów zezwoleń na pobyt czasowy;
– wydłużenia maksymalnego okresu, na który cudzoziemcom może być udzielone zezwolenie na pobyt czasowy;
– przemiany w zasadach składania wniosków o wizę i zezwolenie na pobyt czasowy;
– obcokrajowiec będzie mógł złożyć wniosek podczas swojego legalnego pobytu, nawet w jego ostatnim dniu;
– przemiany w zasadach udzielania zezwoleń na pobyt czasowy na rzecz cudzoziemców studiujących na polskich uczelniach, m.in. poprzez wydłużenie okresu pierwszego zezwolenia na termin pobytu, dodatkowo przyjęcia, że kolejne zezwolenia są udzielane na zasadach ogólnych, tj. na okres;
– przyznania możliwości uzyskania jednego zezwolenia także na pobyt, jakim sposobem i na pracę;
– zmiany w określeniu kryteriów badania spełnienia przesłanek umożliwiających otrzymanie pozwolenia na pobyt czasowy w sprawie prowadzenia działalności gospodarczej poprzez ich uproszczenie i zobiektywizowanie;
– uproszczenia procedur dotyczących udzielania zezwoleń na pobyt czasowy i stały na rzecz ofiar handlu ludźmi;
– przemiany kodeksów regulujących zezwolenia na pobyt stały cudzoziemca;
– wprowadzenia nowej przesłanki udzielenia zezwolenia na pobyt stały na okres nieoznaczony na rzecz osób o polskim pochodzeniu;
– wprowadzenia nowej przesłanki udzielenia zezwolenia na pobyt stały na okres nieoznaczony dla osób posiadających ważną Kartę Polaka i zamierzających osiedlić się w Polsce na stałe;
– wprowadzenia do ustawy regulacji dotyczących przesłanek metoda przy udzielaniu zezwolenia na pobyt poprzez uzasadniony organ czy związek matrymonialny cudzoziemca z obywatelem polskim nie został zawarty w sprawie obejścia ustawy;
– wprowadzenia do ustawy instytucji zgody na pobyt tolerowany również zgody na pobyt na terytorium RP ze względów humanitarnych;
– wprowadzenia regulacji, zgodnie z którą w decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu orzeka się o zakazie ponownego wjazdu na terytorium RP (lub RP i innych państw Schengen) z określeniem okresu tego zakazu;
– wprowadzenia regulacji umożliwiających udział przedstawicieli organizacji pozarządowych zajmujących się udzielaniem pomocy cudzoziemcom przy czynnościach dotyczących wydalenia cudzoziemca z Polski.\r\n

Ustawa o cudzoziemcach Komentarz to nieodzowna sukurs dla praktyków, w szczególności sędziów, prokuratorów, radców prawnych, adwokatów. Stanowi ona również nieocenioną bazę informacji na rzecz doktorantów, aplikantów zawodów prawniczych oraz studentów.

Opublikowano Komentarz Becka | Dodaj komentarz

Wykładnia prawa wg Hausera

Pierwsza część tomu Wykładnia w prawie administracyjnym zawiera rozmyślania dotyczące stosowania i wykładni prawa administracyjnego. Kolejna dawka tomu poświęcona jest podstawom decyzji stosowania prawa administracyjnego. Pozycja bibliograficzna zawiera podobnie rozważania i praktyczne wskazówki poświęcone zastosowaniu kodeksów krajowego prawa administracyjnego również  przepisom prawa międzynarodowego jako podstawom decyzji stosowania prawa administracyjnego.Autorzy omawiają zarówno kwestie dotyczące pojęcia, koncepcji i przebiegu wykładni administracyjnej. W tej części pracy jest przemowa o teoriach wykładni prawa i ich zastosowaniu. Niezwykle cenne jest ukazywanie konkretnych przykładów z orzecznictwa NSA poświęconych rzeczywiście stosowanym modelom wykładni. Kolejny kawałek publikacji dotyczy problemów wykładni językowej w prawie administracyjnym. Autorzy omawiają też materie dotyczące wykładni systemowej przepisów prawa administracyjnego: regułom systemowym, wykładni systemowo-strukturalnej, wykładni systemowo-aksjologicznej. Odrębny rozdział poświęcony został wykładni celowościowo-funkcjonalnej. Szczególnie wartościowe jest wskazanie konkretnych orzeczeń NSA, SN i TK, wskazujących na dużą rolę tego rodzaju wykładni. Kolejna dawka dotyczy interpretacyjnej roli kryteriów otwartych i innych decyzji stosowania prawa, takich jakże interes społeczny, normy współżycia, zwyczaje i dobre obyczaje, sprawiedliwość społeczna. Omówiono podobnie reguły kolizyjne i inferencyjne w interpretacji prawa administracyjnego dodatkowo model aspektu swobody interpretacyjnej prawa administracyjnego. Pisarze sporo miejsca poświęcili także: na wyrażenie omowne czynników różnicujących wykładnię prawa administracyjnego,  wpływowi orzecznictwa  TSUE  na wykładnię prawa administracyjnego, prawom człowieka i orzecznictwu ETPC w wykładni prawa administracyjnego, orzecznictwu  TK  również uchwałom NSA w wykładni prawa administracyjnego. Drugie wydanie Systemu zważa znacznie uaktualnione orzecznictwo, przede wszystkim orzeczenia TSUE. Orzecznictwo TSUE uległo bowiem w ostatnich latach modyfikacji, wyjątkowo pod warunkiem chodzi o poszczególne typy argumentów. Ważne przemiany wynikają również z orzecznictwa TK, przede wszystkim dotyczące normy in dubio pro tributario. Nowe wydanie uwzględnia przemiany wprowadzane ustawą zmieniającą Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Druk sejmowy Nr 1633) oraz planowanymi zmianami w Ordynacji podatkowej. Nowe wydanie uwzględnia także liczne zmiany w literaturze przedmiotu. Ważne poglądy pojawiają się podobnie w kwestiach dotyczących uzasadnień sędziowskich. Skrybowie w tym wydaniu Systemu pragną pokazać właściwe kierunki argumentacji, odwołując się do pozycji literatury znaczących dla tego tematu. Tematyka tomu powinna być w szczególności istotna dla sędziów i radców prawnych zajmujących się prawem administracyjnym. Autorzy, oprócz ogromnej wiedzy teoretycznej, prezentują zarówno orzeczenia NSA jako przykłady konkretnego zastosowania wykładni prawa administracyjnego. Jest to tym w wyższym stopniu cenne, że Pisarze są praktykami – sędziami sądów administracyjnych. W wielu fragmentach pracy czytelnik z łatwością odnajdzie opinie naukowe nawiązujące do glos, książce i głośnych debat prawniczych na temat wykładni prawa administracyjnego. Są one porównywane z podobnymi zjawiskami spotykanymi w praktyce zagranicznej. Lektura z jednej strony dostarcza wiedzy odnośnie do koncepcji i metod wykładni spotykanych w prawie administracyjnym, a z drugiej strony jest wartościowa w bieżącej pracy powyżej kazusami na skutek odnoszeniu sformułowanych twierdzeń do konkretnych spraw sądowych i argumentacji prawniczej.

Opublikowano Prawo administracyjne | Dodaj komentarz