Egzaminy prawnicze 2016

Książka Egzaminy prawnicze 2016 stanowią wyjątkowe i kompleksowe rozwiązanie przeznaczone specjalnie dla osób przygotowujących się do egzaminu końcowego na aplikacjach prawniczych, pomimo tego i na rzecz aplikantów w trakcie aplikacji również na rzecz praktyków, składają się z 4 tomów odpowiadających poszczególnym częściom, dniom egzaminu radcowskiego i adwokackiego: części cywilnej i karnej, gospodarczej i administracyjnej, zawierają wzory pism z zakresu prawa cywilnego, karnego, gospodarczego i administra cyjnego wspólnie ze szczegółowymi komentarzami, omówieniem najważniejszych podstaw apelacyjnych i kasacyjnych. Egzaminy Prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości 2016 Tom 1 Akta cywilne i karne a w nich casusy egzaminacyjne z lat 2010–2015 razem z propozycjami odpowiedzi, kompletne akta karne (wypadek drogowy, bójka, narkotyki, rozbój) wspólnie z wyrokami i uza sadnieniami w sprawie sporządzenia apelacji, kompletne akta cywilne (rozwód, ochrona dóbr osobistych) wraz z wy rokami i uzasadnieniami w celu sporządzenia apelacji, propozycje apelacji do akt cywilnych i karnych, apelacje, opinie, umowy również skargi sporządzone przez praktyków. Egzaminy Prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości 2016 Tom 2 Akta gospodarcze i administracyjne a w nich kazusy egzaminacyjne z lat 2010–2015 razem z propozycjami odpowiedzi, kazusy gospodarcze wspólnie z propozycjami umów, kazusy administracyjne wspólnie z propozycjami skarg i odwołań, minikazusy razem z odpowiedziami z prawa gospodarczego, kompletne akta spraw gospodarczych wraz z wyrokami i uza sadnieniami w sprawie sporządzenia apelacji, apelacje, opinie, umowy również skargi sporządzone przez praktyków. Egzaminy prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości 2016 Tom 3 Kazusy do egzaminu adwokackiego i radcowskiego a w nich kazusy cywilne, casusy karne, casusy gospodarcze, kazusy administracyjne razem z rozwiązaniami dodatkowo wyjaśnieniami. Egzaminy prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości 2016 Tom 4 Wzory pism w a nich wzory pism z zakresu prawa karnego (m.in. wzory aktu oskarżenia oskarżyciela posiłkowego, aktu oskarżenia w postępowaniu prywatnoskargowym, wzory apelacji, przy kładowe opisy zarzuca nych czynów do aktów oskarżenia z wybranych artykułów Kodeksu karnego), wzory pozwu i apelacji w procesie cywilnym, wzory skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego również skargi kasacyjnej do NSA, materiały przydatne przy sporządzaniu umów.

Opublikowano Prawo administracyjne | Otagowano , , , , , , | Dodaj komentarz

Prawo naprawcze

Komentarz zawiera dokładne peryfraza przepisów ustawy Prawo upadłościowe również nowej ustawy Prawo restrukturyzacyjne . W książce Prawo upadłościowe Komentarz poruszane są zadania dotyczące:

 • ogólnych przepisów o postępowaniu upadłościowym i jego skutkach,
 • międzynarodowego postępowania upadłościowego,
 • odrębnego postępowania upadłościowego,
 • zawierania przez dłużnika niewypłacalnego lub zagrożonego niewypłacalnością układu z wierzycielami, jak dodatkowo skutków zawartego układu;
 • przeprowadzania działań sanacyjnych zmierzających do przywrócenia dłużnikowi niewypłacalnemu innymi słowy zagrożonemu niewypłacalnością zdolności do uzyskiwania zobowiązań,
 • wprowadzenia skutecznych instrumentów pozwalających na przeprowadzenie restrukturyzacji przedsiębiorstwa dłużnika i zapobieżenie jego likwidacji innymi słowy zaspokojenie wierzycieli.

Wydanie Komentarza obejmuje peryfraza wszystkich ostatnich nowelizacji Prawa upadłościowego i naprawczego, m.in.

 • ustawy, która dotyczy tzw. upadłości konsumenckiej. Zgodnie z nowelizacją, procedura upadłościowe względem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej ma być prowadzone tak, by umożliwić umorzenie zobowiązań upadłego niewykonanych w tym postępowaniu, a o ile to możliwe – zaspokoić roszczenia wierzycieli w w jaki sposób największym stopniu. Nowelizacja ogranicza opcja oddalenia przez trybunał wniosku o promulgacja upadłości konsumenckiej. Sąd będzie mógł to zrobić między innymi w sytuacji, kiedy dłużnik umyślnie bądź wskutek rażącego niedbalstwa doprowadził do swojej niewypłacalności ewentualnie zwiększył jej stopień. Ustawa przewiduje także, że postępowanie upadłościowe będzie mogło być przeprowadzone – nie bacząc na generalnego zakazu wynikającego z artykułów – w sytuacji, podczas gdy będzie to uzasadnione takimi względami, jakim sposobem np. względy humanitarne. Ponadto zgodnie z nowelizacją osobom, jakich nie stać na opłacenie kosztów postępowania upadłościowego pomoże w tym Skarb Państwa. Koszty te będą zwracane do budżetu niezwłocznie po wpływie do masy upadłościowej sum wystarczających na ich pokrycie. Nowela obniża koszty postepowania – opłata stała została zmniejszona z 200 zł do 30 zł. Ustawa zwiększa możliwości zachowania majątku poprzez dłużnika. Dłużnicy będą mieli możliwość zawarcia układu z wierzycielami, pod warunkiem, że uprawdopodobnią, że w ten sposób zostaną osiągnięte cele postępowania. W przypadku upadłości, w trakcie której sprzedawany jest siedziba mieszkalny dłużnika, z uzyskanej kwoty otrzyma on środki równe kosztom najmu przez okres do miesięcy; zmiana weszła w życie.
 • ustawy zgodnie z którą sumy pieniężne wchodzące do masy upadłości także sumy uzyskane ze zbycia rzeczy i praw obciążonych rzeczowo, jeżeli nie podlegają natychmiastowemu wydaniu, syndyk składa do depozytu sądowego , a nie w jaki sposób miało to miejsce przed nowelą – na oprocentowany rachunek bankowy lub na sądowy rachunek depozytowy; zmiana weszła w życie
 • ustawy z  zgodnie z którą oddalając wniosek o ogłoszenie upadłości , sąd ustala, czy półprodukt zgromadzony w sprawie daje podstawę do rozwiązania podmiotu wpisanego do KRS bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.
 • Podobnie w przypadku umorzenia postępowania upadłościowego jeżeli:

 • majątek pozostały po wyłączeniu z niego przedmiotów majątkowych dłużnika obciążonych hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym innymi słowy hipoteką morską nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania;
 • wierzyciele zobowiązani uchwałą zgromadzenia wierzycieli czy też postanowieniem sędziego-komisarza nie złożyli w wyznaczonym terminie zaliczki na koszty postępowania, a bubel jest płynnych funduszów na te koszty;
 • wszyscy wierzyciele, jacy zgłosili swoje wierzytelności, żądają umorzenia postępowania – trybunał ustala, oznacza to półprodukt zgromadzony w sprawie daje podstawę do rozwiązania podmiotu wpisanego do KRS bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego; zmiana weszła w życie
  • ustawy, jaka ma na celu wprowadzenie regulacji, zgodnie z którymi środki zgromadzone w toku funduszu pomocowego nie wchodzą w skład masy upadłości. Dotychczasowi uczestnicy systemu ochrony mogą zdecydować o przekazaniu tych środków do jednego z nich albo do utworzonej nowej jednostki, w celu utworzenia, z wykorzystaniem tego mienia, nowego systemu ochrony, czyli jego wykorzystania w istniejącym systemie ochrony. W przypadku braku podjęcia takiej decyzji środki te zostaną przekazane dotychczasowym uczestnikom systemu ochrony stosownie do wielkości dokonanych wpłat; zmiana wchodzi w życie po upływie 30 dni od czasu ogłoszenia.
  • ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego również niektórych innych ustaw (Druk sejmowy Nr 2678), która w zakresie prawa upadłościowego zmienia odnośnie do praw wierzyciela zamieszkałego za granicą ; zmiana wchodzi w życie po upływie 16 dni od ogłoszenia.

  Ponadto w komentarzu uwzględniono obszerne zmiany wprowadzone ustawą Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne, obowiązujące od 1.1.2016 r. jakie dotyczą :

  • uchylenia przepisów regulujących proces naprawcze,
  • nowego sposób zdefiniowania stanu niewypłacalności,
  • zmian w zakresie właściwości miejscowej sądu,
  • legitymacji do zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika,
  • wydłużenia terminu do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości,
  • elementów składowych wniosku o ogłoszenie upadłości,
  • obowiązku uiszczenia poprzez wnioskodawcę zaliczki na poczet wydatków w toku postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości,
  • przyznaniu sądowi uprawnienia do zabezpieczenia majątku dłużnika z urzędu w każdej sprawie,
  • treści postanowienia o ogłoszeniu upadłości,
  • przygotowanej likwidacji majątku upadłego,
  • ustalania składu masy upadłości,
  • skutków ogłoszenia upadłości co się tyczy zobowiązań upadłego,
  • bezskuteczności i zaskarżania czynności upadłego,
  • wpływu ogłoszenia upadłości na postępowania sądowe i administracyjne,
  • wyłączenia sędziego komisarza od ponownego orzekania w tej samej sprawie po uchyleniu jego postanowienia do ponownego rozpoznania,
  • syndyka,
  • regulacji dotyczących kosztów postępowania upadłościowego,
  • listy wierzytelności,
  • układu w upadłości,
  • międzynarodowego postępowania upadłościowego.

  Komentarz do prawa upadłosciowego i restruktyrazyjnego obejmuje również obszerne porównanie do uprzednio obowiązującej w tym obszarze regulacji wraz z przytoczeniem najnowszego orzecznictwa także dotychczasowych poglądów doktryny.
  W zaktualizowanym komentarzu, prezentowanym w nowej szacie graficznej, zrealizowano także istotnych zmian w sposobie prezentowania treści poprzez Autora, z powodu po kiego chuja komentarz jest bardziej czytelny, a używanie z niego stało się łatwiejsze.
  Komentarz jest adresowany szczególnie do prawników praktyków: sędziów także ich asystentów, adwokatów, radców prawnych, sędziów-komisarzy, syndyków, zarządców czyli nadzorców sądowych referendarzy sądowych, a podobnie aplikantów.

  Opublikowano Komentarz | Otagowano , , , , | Dodaj komentarz

  Ustawy o obligacjach

  Podstawowym aktem prawnym, który reguluje normy emisji, zbywania, nabywania i wykupu obligacji nieskarbowych, jest Ustawa o obligacjach Komentarz. Ustawa o obligacjach (która wchodzi w życie w przeciwieństwie do poprzednio obowiązującej ustawy z o obligacjach uwzględnia potrzeby rynku kapitałowego m.in.: umożliwia dokonywanie skutecznych przemian w stosunku zobowiązaniowym wynikającym z obligacji – stworzono podstawy do ustanawiania i działania zgromadzenia obligatariuszy; rozszerza obszar instrumentów, dostępnych na rzecz emitenta – wprowadzono obligacje podporządkowane oraz obligacje wieczyste; rozstrzygnięto wątpliwości towarzyszące obowiązującym regulacjom. Poza wskazanymi zmianami o charakterze zasadniczym, w ustawie znalazły się postanowienia, jakie w poprzednio obowiązującej ustawie o obligacjach nie występowały, przecież rozległy się niezbędne do wprowadzenia innowacyjnych regulacji (przykładem jest regulacja dotycząca warunków emisji). Komentarz omawia emisję i piruet obligacjami, które stanowią pociągający sposób pozyskiwania środków pieniężnych przez przedsiębiorców i podmioty sektora publicznego, w tym jednostki samorządu terytorialnego, wielokrotnie atrakcyjniejszy niż lokaty lub akcje. W książce Autorzy dokładnie omawiają zadania prawne spojone z przebiegiem procesu emisyjnego obligacji w trybie publicznym i niepublicznym, zabezpieczeniem i ochroną praw obligatariuszy, a także specyfikę unormowań dotyczących szczególnych rodzajów obligacji. Komentarz obejmuje omówienie podstawowych zadań m.in. kodeksów ogólnych (m.in. zakresu regulacji; definicji: emitenta, obligacji, warunków emisji; treści warunków emisji, dokumentów obligacji); rodzajów obligacji (m.in. imienne, na okaziciela, partycypacyjne, zamienne, z prawem pierwszeństwa, wieczyste, przychodowe); zabezpieczeń obligacji (m.in. umowa z administratorem zabezpieczeń, obowiązek wyceny, hipoteka); emisji obligacji (m.in. zwieńczenie i tryb emisji, treść propozycji nabycia, sprawozdanie finansowe, nadawanie poprzez jst i instytucje finansowe, rodzaj i termin zapisu na obligacje); zgromadzenia obligatariuszy (definicja, uchwała zgromadzenia, termin zgromadzenia, miejsce zgromadzenia, prawo uczestnictwa, lista obligatariuszy uprawnionych do uczestnictwa, pełnomocnik obligatariusza, przyjęcie i zaskarżenie uchwały, protokół); wykupu, umorzenia i odtworzenia obligacji; banku-reprezentanta (umowa o reprezentację, wymogów jakie musi spełniać podmiot pełniący funkcję banu-reprezentanta, obowiązków emitenta, obowiązków banku-reprezentanta); kodeksów karnych (niedozwolona emisja, nieprawdziwe dane, nieudostępnienie sprawozdań finansowych, bezprawne głosowanie). Dodatkowo trzeba wskazać, że nowa ustawa o obligacjach zawiera szereg przemian o charakterze porządkującym i dostosowującym. W celu podwyższenia czytelności ustawy został wprowadzony podział artykułów na rozdziały, w których pogrupowane pozostały regulacje dotyczące określonych instytucji. Natomiast dla zapewnienia spójności wprowadzono zmiany polegające na ujednoliceniu zastosowanych określeń. Ze względu na praktyczny wymiar komentarza, Pisarze przedstawiają także najważniejsze poglądy doktryny także odwołują się do licznego orzecznictwa. Komentarz w sposób transparentny i przeźroczysty pozwala na rozwiązanie pojawiających się w praktyce problemów związanych z wykładnią przepisów zawartych w ustawie. Dla wygody Czytelników, ułatwiając szybką orientację w tekście, niniejszy Komentarz wyróżnia się szczegółową strukturą wewnętrzną, z precyzyjnym, przejrzystym i jednolitym podziałem zagadnień. Ze względu na wzrost zainteresowania obligacjami, ich emisją i obrotem, komentarz powinien spotykać się z szerokim zainteresowaniem: radców prawnych, adwokatów, doradców inwestycyjnych, przedstawicieli i doradców finansowych spółek handlowych, spółdzielni i jednostek samorządu terytorialnego, pracowników banków, funduszy emerytalnych, funduszy inwestycyjnych, towarzystw ubezpieczeniowych, maklerów i inwestorów indywidualnych a również studentów.

  Opublikowano Komentarz | Otagowano , , , | Dodaj komentarz

  Komentarz do zamówień

  Publikacja Zamówienia publiczne komentarz zawiera opracowanie podstawowych najpowszechniej stosowanych w praktyce – aktów wykonawczych wydanych na podstawie delegacji Prawa zamówień publicznych. W publikacji skomentowane zostały m.in. rozporządzenia:

  • z w sprawie trybu postępowania w obszarze oceny występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa
  • z sprawie obszaru informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru również sposobu przekazywania
  • z w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, także form, w jakich te dokumenty mogą być składane
  • z w sprawie wykazu usług w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym,
  • z  w sprawie wykazu robót budowlanych,
  • z w sprawie trybu postępowania w zakresie oceny występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa,
  • z  w sprawie wykazu robót budowlanych,
  • z  w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych,
  • z  w sprawie kwot wartości zamówień także konkursów, od jakich uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej,
  • z  w sprawie innych niż należność obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych ,
  • z w sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym,
  • z w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

  Komentarze do poszczególnych aktów wykonawczych uzupełniono o przykłady, jakie mają ułatwić stosowanie przepisów. Skrybowie przytoczyli i zanalizowali również orzecznictwo sądowe dotyczące tej problematyki.

  Komentarz Prawo zamówień publicznych stanowi świetne i kompletne uzupełnienie Komentarza do Prawa zamówień publicznych autorstwa Jerzego Pieróga.

  Komentarz w sposób przejrzysty i prześwitujący pozwala na rozwiązanie pojawiających się w praktyce problemów. Dla wygody Czytelników, ułatwiając szybką orientację w tekście, niniejszy Komentarz wyróżnia się szczegółową strukturą wewnętrzną, z precyzyjnym, przejrzystym i jednolitym podziałem zagadnień.

  Komentarz z pewnością będzie przydatny w codziennej pracy adwokatów, radców prawnych, sędziów, pracowników administracji, a przede wszystkim osób zajmujących się zamówieniami publicznymi w praktyce.

  Opublikowano Komentarz | Otagowano , , , , | Dodaj komentarz

  Prawo nieruchomości komentarz

  Prawo budowlane i nieruchomości Komentarz pod redakcją wybitnego specjalisty mecenasa Dariusza Okolskiego stanowi szczegółowe i kompleksowe wyrażenie omowne wszystkich zadań poruszanej tematyki, uwzględniając i prezentując najnowszy stan sprawny.

  Pozycja zawiera komentarz do następujących aktów prawnych:

  • ustawy – Prawo budowlane (t.j. Dz.U.;
  • ustawy  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U.);
  • ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi (t.j. Dz.U.);
  • art. ustawy  Kodeks cywilny (t.j. Dz.U.);
  • art. ustawy o własności lokali (t.j. Dziennik Ustaw ze zm.)
  • ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz
  • rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

  Komentarz, prezentując w sposób wszechstronny dzieło doktryny i judykatury pozwala zaznajomić się z kwestiami dotyczącymi m.in.:

  • samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;
  • praw i obowiązków uczestników procesu budowlanego;
  • postępowania poprzedzającego rozpoczęcie robót budowlanych;
  • budowy i oddania do użytku obiektów budowlanych;
  • utrzymania obiektów budowlanych;
  • katastrofy budowlanej;
  • organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego;
  • przepisów karnych w zakresie Prawa budowlanego;
  • odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.

  Prezentowane 2. wydanie uwzględnia i dokładnie prezentuje omówienie najnowszych zmian, w tym m.in.:

  • nowelę z 20.2.2015r., w której zawarto szeroko rozumiane uproszenie procedury budowlanej i zniesienie wymogu uzyskania pozwolenia na budowę w odniesieniu do budynków jednorodzinnych szczególnego rodzaju, czyli zastosowanie tzw. zgłoszenia z projektem budowlanym; zmiana obowiązuje;
  • zmianę w regulacji odnoszących się do budownictwa na działkach w ROD; zmiana obowiązuje;
  • wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Radyw sprawie charakterystyki energetycznej budynków, która dotyczy docieplenia budynku obejmującego więcej niż 25% powierzchni przegród zewnętrznych budynku; zgodnie z nowelizacją należy stosować się wymagania minimalne dotyczące energooszczędności i ochrony cieplnej przewidziane w przepisach techniczno-budowlanych dla przebudowy budynku; zmiana obowiązuje
  • zmianę mającą na celu przyspieszenie i usprawnienie procedur urzędowych, a tym samym ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej; jednym z najważniejszych jej celów jest wprowadzenie obowiązku określania wzorów pism w formie dokumentów elektronicznych; zmiana wchodzi w życie;
  • nowelizację stanowiącą drugi stadium otwierania dostępu do zawodów regulowanych; wśród najważniejszych zmian w ustawie należy wymienić:
   1. wprowadzenie możliwości uzyskania ograniczonych uprawnień do kierowania robotami budowlanymi przez techników oraz mistrzów,
   2. skrócenie wymiaru praktyki,
   3. umożliwienie uzyskania odrębnych upoważnień do projektowania i kierowania robotami budowlanymi,
   4. zmianę w nazewnictwie dotychczasowych specjalności uprawnień budowlanych,
   5. dodanie w katalogu specjalności, dla jakich udzielane są uprawnienia budowlane, nowej specjalności: hydrotechnicznej,
   6. wprowadzenie instytucji patrona praktyki przy sporządzaniu projektów, którą traktuje się za równorzędną z praktyką zawodową,
   7. wprowadzenie możliwości zwolnienia z egzaminu na uprawnienia budowlane na mocy porozumienia z uczelnią oraz możliwość uznania praktyki studenckiej za część lub całość praktyki zawodowej,
   8. likwidacja samorządu zawodowego urbanistów,
   9. zmiany w zakresie przynależności do izby architektów i inżynierów budownictwa;
  • dotyczące braku wymogu pozwolenia na budowę altan i obiektów gospodarczych na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych o powierzchni zabudowy oraz wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich; zmiana obowiązuje;
  • zmianę z , zgodnie z którą w nowych budynkach dodatkowo istniejących budynkach poddawanych przebudowie lub przedsięwzięciu służącemu poprawie efektywności energetycznej, które są użytkowane poprzez jednostki sektora finansów publicznych, zaleca się stosowanie urządzeń wykorzystujących energię wytworzoną w odnawialnych źródłach energii, a zarówno technologie mające na celu budowę budynków o wysokiej charakterystyce energetycznej; skądinąd pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na montażu pomp ciepła, urządzeń fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kW oraz wolnostojących kolektorów słonecznych; zmiana obowiązuje;

  Opublikowano Komentarz | Otagowano , , , , | Dodaj komentarz

  Postępowanie w karaniach

  Niniejsza książka Uczestnicy postępowania karnego dotycząca kontradyktoryjności i uczestników postępowania karnego po nowelizacji z 2015 r. to rzeczowy komentarz składający się z 6 części, jakie omawiają m.in. następujące zagadnienia: Część I. Kontradyktoryjność: termin i istotę kontradyktoryjności, pozycję pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym, rolę i zadania oskarżyciela dodatkowo obrońcy, rolę sądu, pozycję prawną oskarżonego i prokuratora w procesie karnym. Część II. Osoba podejrzana i podejrzany: zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie, wkład sądu w postępowaniu przygotowawczym, prawo do obrony osoby podejrzanej i zatrzymanego, prawo zatrzymanego do kontaktu z obrońcą, zrzeczenie się prawa do milczenia i prawa do kontaktu z adwokatem, zażalenie na zatrzymanie. Część III. Obrońca i pełnomocnik: zebrany nielegalnie materiał dowodowy, uprawnienia radców prawnych w postępowaniu karnym, opcja działania na niekorzyść reprezentowanego, obronę obligatoryjną, pomoc prawną z urzędu, przymus adwokacko-radcowski, rolę adwokata jako pełnomocnika pokrzywdzonego także jako obrońcy, prawa oskarżonego do milczenia. Część IV. Pokrzywdzony: formy ingerencji sądu w postępowaniu przygotowawczym, wjazd pokrzywdzonego do informacji procesowych, uprawnienia i ochronę pokrzywdzonego, status pokrzywdzonego przy przestępstwach przeciwko dobrom ogólnym. Część V. Prokurator: rolę i funkcję prokuratora w postępowaniu karnym, współpraca prokuratora w postępowaniu na podstawie art. KPK, uprawnienia organów PIP wykonujących uprawnienia pokrzywdzonego, problematykę właściwości rzeczowej, likwidację prokuratury wojskowej. Część VI. Sąd: zadania dotyczące jawności rozprawy, osobiste i procesowe zależności zagrażające sędziowskiej bezstronności, nowe ujęcie zasady in dubio pro reo, regułę wyznaczania składu orzekającego, zasadę fair trial, oraz instancję poziomą i odwołanie poziome. Książka napisana między innymi poprzez pragmatyków (adwokat, sędzia, prokuratorzy) uwzględnia zmiany wynikające z obszernej nowelizacji prawa karnego wprowadzone: ustawą z i ustawą z, które weszły w życie i dotyczą : przepisów ogólnych postępowania karnego, inicjatywy dowodowej sądu, postępowania dowodowego, praw i pozycji stron, środków przymusu, aspektu konsensualnego modelu postępowania karnego. Te i inne kwestie pozostały poddane przez autorów bogatej analizie co pozwoliło na dokładne reprezentacja zachodzących zmian, m.in. w obszarze wzajemnego oddziaływania głównych aktorów procesu karnego po wejściu w życie nowelizacji dnia. Wszystkie zagadnienia zawarte w lekturze stanowią, nie tylko znaczne pokłady wiedzy, mimo to dodatkowo ważne wskazówki w jaki sposób oddawać tekst znowelizowanej ustawy. Prezentowana lektura zwracana jest szczególnie do pragmatyków – prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, sędziów, aplikantów zawodów prawniczych, stanowi również nieocenioną pomoc na rzecz doktorantów i studentów

  Opublikowano Prawo administracyjne | Otagowano , , , | Dodaj komentarz

  Kodeks postępowania administracyjnego komentarz

  Komentarz do kodeksu postępowania administracyjnego stanowi profesjonalne opracowanie obejmujące tekst ustawy oraz obszerne objaśnienia ujęte w tezy. Lektura obejmuje {kompleksowe|kompleksowe|wszechstronne peryfraza procedury administracyjnej jurysdykcyjnej ogólnej. Pisarze w sposób przejrzysty wyjaśniają poszczególne instytucje postępowania administracyjnego, w szerokim obszarze omawiając orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Sądu Najwyższego i wojewódzkich sadów administracyjnych, a także literaturę przedmiotu. W komentarzu znajdą Państwo odpowiedzi na pytania: Jak wygląda prawny wzorzec kształtowania stosunków wśród jednostką a administracją publiczną – w drodze decyzji administracyjnych? Jak powinien wyglądać cug czynności procesowych podejmowanych poprzez organy piszczałkowe administracji publicznej oraz inne podmioty postępowania w sprawie rozstrzygnięcia sprawy administracyjnej w formie decyzji administracyjnej? Jakie zmiany w KPA wprowadziły nowelizacje w 2014 r. dodatkowo wyroki Trybunału Konstytucyjnego? <a href=”http://www.bookslandia.pl/kodeks-postepowania-administracyjnego-komentarz,7958226″><em>Komentarz do KPA</em></a> uwzględnia zmiany w prawie: Uwzględnia stanowisko Trybunału Konstytucyjnego wyrażone w werdyktu sygn. Zmiana obowiązuje od 21 maja 2015 r. Uwzględnia ważną nowelizację wprowadzoną przez ustawę z dnia 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne także niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 183): zmienia się, dodaje się. Zmiana obowiązuje Uwzględnia nowelizację Kodeksu postępowania <strong>administracyjnego</strong> związaną z wejściem w życie z dniem 6 września 2015 r. ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2014 r., poz. 1195). Uwzględnia nowelizację Kodeksu postępowania administracyjnego wprowadzoną poprzez ustawę z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych także niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 211) zmienia się: art. 268a. Zmiana obowiązuje od 1 kwietnia 2015 r. Książka przeznaczona jest dla prawników praktyków: sędziów trybunałów administracyjnych, adwokatów, radców prawnych, aplikantów tych zawodów, pracowników organów administracji, a także na rzecz pracowników naukowych zajmujących sie problematyką postępowania administracyjnego.

  Opublikowano Komentarz Becka | Otagowano , , , | Dodaj komentarz