Zus i ubezpieczenia

Rynek ubezpieczeniowy jest jednym z obszarów działalności gospodarczej, w którym najczęściej podejmowane są próby oszustw i wyłudzeń. Zmiany urbanizacyjne i dające poczucie anonimowości środowisko miejskie, jakże tak jak znaczna numer zdarzeń losowych (np. wypadków komunikacyjnych) pozwalają sprawcom przestępstw ubezpieczeniowych, a w szczególności oszustw asekuracyjnych, na przyjęcie założenia, że prawdopodobieństwo wykrycia ich czynu będzie niewielkie. Przedmiotem książki Oszustwo asekuracyjne jako jeden z przejawów przestępczości ubezpieczeniowej jest spojrzenie na zagadnienie przestępczości ubezpieczeniowej zwłaszcza od strony czynu stypizowanego określanego mianem oszustwa asekuracyjnego. Opracowanie ma istota przekrojowy, uwzględniający złożoność omawianej problematyki. Jego głównym tematem jest zagadnienie prawnokarnej odpowiedzialności za bezprawne uzyskanie nienależnego odszkodowania od zakładu ubezpieczeń. Problematyka ta została uzupełniona o charakterystykę metod stosowanych poprzez sprawców przestępstw ubezpieczeniowych ze szczególnym uwzględnieniem tych w największym stopniu typowych dla oszustwa asekuracyjnego. Publikacja zawiera wyniki badań wskazujących na kluczowe problemy pożyteczne również interpretacyjne omawianej tematyki. Analizie poddano tak jak uregulowania kodeksowe dotyczące oszustwa asekuracyjnego obowiązujące w wybranych państwach europejskich. Książka jest skierowana przede wszystkim do pracowników towarzystw ubezpieczeniowych, a podobnie do rzeczoznawców, sędziów i prokuratorów.

Opublikowano Prawo administracyjne | Otagowano , , , | Dodaj komentarz

Leksykon morski

Dynamicznie narastające zainteresowanie w szerokim zakresie pojmowaną problematyką bezpieczeństwa — czego potwierdzeniem jest dynamiczny rozrost na wielu uczelniach, również wojskowych, jakim sposobem i cywilnych, nowego kierunku studiów, jakim jest Bezpieczeństwo Narodowe — oraz doświadczenia dydaktyczne będące udziałem członków zespołu autorskiego sprawiły, iż na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej zrodziła się inicjatywa opracowania publikacji Leksykon bezpieczeństwa morskiego, w której w sposób syntetyczny zawarte zostałyby definicje i terminy, które odnoszą się do w szerokim zakresie pojmowanej problematyki bezpieczeństwa morskiego. Na rynku wydawniczym odpad jest publikacji o takim właśnie charakterze. Niniejsza praca kierowana jest zarówno do osób podejmujących w działalności naukowo-badawczej w szerokim zakresie rozumianą problematykę bezpieczeństwa, jakim sposobem i żaków kierunku Bezpieczeństwo Narodowe. Truizmem wydaje się fakt, że konieczne jest operowanie wspólnym aparatem pojęciowym przez różne środowiska podejmujące zbliżoną tematykę badawczą — świadomość ta była kolejnym powodem podjęcia opracowania niniejszej publikacji. Zespół autorski, przystępując do prac powyżej Leksykonem, uznał, że powinien zawierać on wybrane definicje i terminy z następujących obszarów tematycznych: strategii, polityki morskiej, bezpieczeństwa morskiego, bezpieczeństwa morskiego państwa, sił morskich, morskiej sztuki operacyjnej i taktyki, terminologii wojskowej, pojęć ogólnomorskich, prawa międzynarodowego, organizacji międzynarodowych również konwencji opracowanych przez te organizacje, inicjatyw zwiększających obronność morskie albo minimalizujących zagrożenia bezpieczeństwa morskiego, budownictwa okrętowego, hydrobudowli, szeroko pojmowanej problematyki przewozów morskich, bezpieczeństwa żeglugi i nawigacji, hydrografii, oceanografii oraz meteorologii. W trakcie prac nad niniejszą publikacją wzorowano się na Słowniku pojęć z obszaru bezpieczeństwa narodowego, który opracowany został przez zespół pracowników naukowych Akademii Obrony Narodowej. Dlatego też, też w jaki sposób w Słowniku pojęć z obszaru bezpieczeństwa narodowego, w Leksykonie przyjęto konwencję prezentacji definicji lub wyjaśnienia pojęć w oparciu o różne materiały źródłowe, jakie obrazują różne metody podejścia do terminu podstawowego. Niektóre z pojęć scharakteryzowano w formie jednego zdania, inne za to wymagały znacznie szerszego omówienia. Definicje pojęć, które zacytowano, opatrzone są przypisem podającym źródło, zaś pozbawione takiego przypisu — są dziełem członków zespołu autorskiego Leksykonu. Wielkimi literami w haśle wyróżniono definicje uważane przez autorów pracy za najlepsze. Poszczególne pozycje składają się z hasła (tematu definicji albo pojęcia) oraz treści definicji albo pojęcia. Przedstawiono je w kolejności alfabetycznej. Leksykon wzbogacony został o załącznik, w którym ujęto wybrane studia przypadków, dotyczące wydarzeń z ostatnich dekad. Stały się one ważnym materiałem źródłowym w różnego rodzaju pracach analitycznych z zakresu bezpieczeństwa morskiego i bezpieczeństwa morskiego państwa. Pisarze mają nadzieję, że oddany do rąk czytelnika Leksykon przyczyni się nie tylko do upowszechnienia terminologii z aspektu szeroko pojmowanego bezpieczeństwa morskiego, mimo to wpłynie na szersze wykorzystywanie ujednoliconego zbioru pojęć poprzez różne środowiska podejmujące problematykę bezpieczeństwa, w szczególności bezpieczeństwa morskiego. Opracowujący niniejszy Leksykon autorzy świadomi są niedoskonałości powstałej publikacji, mają lecz nadzieję, że szeroka konsultacja środowiskowa przyczyni się do zgromadzenia szeregu uwag i sugestii, które pozwolą opracować kolejną, poprawioną edycję tego wydawnictwa

Opublikowano Prawo administracyjne | Otagowano , , | Dodaj komentarz

Egzekucja

Postępowanie egzekucyjne w administracji Komentarz objaśnia zawiłości egzekucji administracyjnej wyjątkowo poprzez analizę orzecznictwa sądów administracyjnych, wskazanie zadań dyskusyjnych pojawiających się w stosunku do stosowania przepisów ustawy oraz reprezentacja propozycji ich rozwiązania. W komentarzu odkryją Państwo odpowiedzi na pytania: Jakie są normy prowadzenia postępowania egzekucyjnego? Jakie są różnice pomiędzy egzekucją opłaty pieniężnych również obowiązków o charakterze niepieniężnym? Jak prawidłowo powinno zostać przeprowadzone postępowanie zabezpieczające? Kto ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą i porządkową za wykroczenie przepisów ustawy dodatkowo w jakim zakresie? W siódmym wydaniu książki uwzględnione zostały wszystkie dotychczasowe zmiany ustawodawcze, jakie zostały wprowadzone od ostatniej edycji komentarza w 2011 r. W tym czasie wielokrotnie nowelizowano ustawę, co doprowadziło do powstania rozbieżności między dotychczasowymi i nowymi konstrukcjami oraz do nieuchronnych trudności interpretacyjnych. Komentarz uwzględnia zmiany w prawie: Ustawa z dnia z dnia o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dodatkowo niektórych innych ustaw zmienia: art. 3a. Zmiana obowiązuje Ustawa z dnia  o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw zmienia. Zmiana obowiązuje. Do kogo komentarz jest adresowany? Komentarz jest skierowany do prawników i pracowników organów administracji rządowej i samorządowej, jacy na co dzień stosują przepisy ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, jakim sposobem zarówno do sędziów, adwokatów, radców prawnych, rzeczoznawców majątkowych, pracowników nauki, studentów kierunków prawo i administracja. Będzie zarówno pożyteczna przedsiębiorcom i innym osobom, względem jakich jest prowadzona egzekucja administracyjna.

Opublikowano Komentarz Becka | Otagowano , , | Dodaj komentarz

Kontrol w medycynie

Książka obejmuje Kontrola podmiotów leczniczych peryfraza przeważnie występujących problemów praktycznych powiązanych z interpretacją artykułów dotyczących zasad prowadzenia kontroli podmiotów leczniczych, a także wzory wybranych pism odnoszących się do kontroli. W pracy opisano reguły : trafnego przygotowania programu kontroli, wyłączenia kontrolujących z urzędu i na wniosek, należytego konstruowania upoważnień i zawiadomień o kontroli, prowadzenia postępowania dowodowego. Publikacja jest przeznaczona dla pracowników organów i służb kontrolujących podmioty lecznicze, pracowników podmiotów leczniczych, a również dla osób zarządzających tymi podmiotami. Ponadto będzie stanowić wartościową lekturę na rzecz prawników praktyków również pracowników naukowych. „Autorzy słusznie podnoszą, że system kontroli podmiotów leczniczych jest rozbudowany. Ten sam podmiot w tożsamym obszarze może być sterowany przez różne organy. Biorąc pod uwagę, że organy kontrolne działają według przeróżnych artykułów definiujących ich zadania, kompetencje i procedury kontrolne, podmiot sterowany może mieć trudności z prawidłowym ustaleniem swych obowiązków i praw występujących podczas kontroli. Pożądane jest więc {kompleksowe|kompleksowe|wszechstronne wyobrażenie tej materii. Opracowanie obejmuje wiele istotnych informacji, jakie mogą mieć duże znaczenie pożyteczne również na rzecz podmiotu kontrolowanego, jak i organów sprawujących kontrolę

Opublikowano Książka | Otagowano , , | Dodaj komentarz

Kodeks pracy komentarz

Kodeks pracy komentarz obejmuje szczegółowe, praktyczne także przejrzyste wyrażenie omowne zadań tj.: prawa i obowiązki pracowników także pracodawców, stosunek pracy, wynagrodzenia, urlopy pracownicze, odpowiedzialność materialna pracowników, termin pracy, bezpieczeństwo i higiena pracy, układy zbiorowe, uprawnienia pracowników spojone z rodzicielstwem, zatrudnianie młodocianych. Zagadnienia te stanowią doskonałą pomoc w codziennej pracy także na rzecz pracodawców, reprezentujących ich pełnomocników, jakże i pracowników. Komentarz pozycja szczegółową charakterystyką i analizą poglądów doktryny i omówieniem najważniejszych aktów wykonawczych, zawiera zarówno najświeższe orzeczenia Sądu Najwyższego, co umożliwia zapoznanie się nie tylko wykładnią prezentowaną w literaturze przedmiotu, niemniej jednak zarówno z aktualnym orzecznictwem. Ponadto Komentarz zważa najnowszy wcięcie prawny: między innymi ustawę dotyczącą badań lekarskich. Ustawa określa jakie osoby nie podlegają badaniom lekarskim, a zarówno wskazuje na przymus ich przeprowadzenia u osób przyjmowanych na stanowiska do wykonywania prac wyjątkowo niebezpiecznych. Ponadto Komentarz – jako pierwszy na rynku – omawia zmiany dotyczące ograniczenia terminowych umów o pracę. Nowelizacja zakłada, że najlepszy czas trwania umów terminowych po zsumowaniu nie może przekroczyć miesięcy; planuje się również zrównanie okresu wypowiedzeń. Szczegółowo komentowane są nie tylko zmiany, aliści tak jak przepisy ogólne, zasady prawa pracy, modele umów i wynagrodzenia, obowiązki pracodawcy i pracownika, kwalifikacje zawodowe, urlopy wypoczynkowe, czas pracy, zatrudnianie młodocianych, bezpieczeństwo i higienę pracy, a również zbiorowe prawo pracy i zasady dochodzenia roszczeń przed sądami pracy. Autorzy-praktycy udzielają wielu praktycznych porad co się tyczy możliwości i dopuszczalności konkretnych rozwiązań, wykorzystując przeżycie w wykładni i stosowaniu przepisów KP czerpiąc przy tym przykłady z praktyki zawodowej. Komentarz stanowi nieodzowną pomoc na rzecz sędziów trybunałów pracy i ubezpieczeń społecznych, mecenasów i radców prawnych, pracodawców, specjalistów do spraw BHP, przedstawicieli związków zawodowych, społeczni inspektorzy pracy, pracownicy, aplikanci wszystkich zawodów prawniczych, słuchacze studiów podyplomowych.

Opublikowano Kodeks pracy | Otagowano , , , , | Dodaj komentarz

Administracja w sądzie

Prezentowana publikacja Sporządzanie środków zaskarżenia kazus razem z wzorami pism i kazusem omawia całościowo tematykę systemu środków zaskarżenia występujących w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem wzajemnych powiązań zachodzących pomiędzy tymi środkami. W niniejszym wydaniu, zaktualizowano i uzupełniono komentarz także wzory pism procesowych uwzględniając najnowsze nowelizacje Kodeksu postępowania administracyjnego, Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Ordynacji podatkowej dodatkowo innych ustaw. Drugie zmienione i dopełnione wydanie publikacji zważa najświeższe przemiany wprowadzone szczególnie ustawą o zmianie ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, która wchodzi w życie. Celem tych przemian jest usprawnienie i uproszczenie postępowania przed sądami administracyjnymi, w szczególności poprzez:  wyposażenie WSA w uprawnienia do merytorycznego orzekania w sprawach ze skarg na decyzje i postanowienia administracyjne (bezczynność organów w tym zakresie), rozszerzenie obszaru spraw, które mogą być rozpoznawane w trybie uproszczonym, zwiększenie roli referendarzy sądowych w postępowaniu sądowoadministracyjny wprowadzenie upoważnień autokontrolnych sądu I instancji umożliwiających uwzględnianie skarg kasacyjnych poprzez WSA, zwiększenie obszaru orzekania reformatoryjnego poprzez NSA.

W oparciu o w największym stopniu aktualne ustalenia doktryny i judykatury Autor wskazuje na pożyteczne aspekty sporządzania środków zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym także dopuszczalność poszczególnych środków zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym, w tym wymogów formalnych i fiskalnych zgrupowanych ze sporządzaniem również wnoszeniem tych środków. Szczególną uwagę Autor poświęca przy tym problematyce wyboru poprawnego środka zaskarżenia w konkretnych sytuacjach (okolicznościach) procesowych, co wydaje się niezmiernie istotne z punktu widzenia złożonych powiązań zachodzących pomiędzy omawianymi w pracy środkami zaskarżenia. Książka z postępowania administracyjnego jest adresowana wyjątkowo do aplikantów wszystkich zawodów prawniczych, a także adwokatów i radców prawnych występujących w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych. Z uwagi na swój rzeczowy istota może być pożyteczna dodatkowo dla sędziów i prokuratorów, a również na rzecz pracowników administracji publicznej zaangażowanych w prowadzenie postępowań administracyjnych i sądowoadministracyjnych.

Opublikowano Książka | Otagowano , , , , , | Dodaj komentarz

KSH przepisy

Kodeks spółek handlowych Komentarz w sposób wyczerpujący i zarazem pożyteczny pozwala zapoznać się z kwestiami dotyczącymi: pogłębionej analizy poszczególnych typów spółek handlowych, w tym ich tworzenia, organizacji, funkcjonowania oraz rozwiązywania; łączenia, podziału i przekształcania spółek handlowych; przepisów karnych omawianej ustawy. Publikacja omawia w detalach wszystkie zmiany opublikowane od momentu ukazania się poprzedniego wydania w tym m.in.: uregulowanie w obszarze wzorca umowy:  definicja; podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP; postanowienia zmienne umowy spółki; translokacja praw i obowiązków wspólnika spółki;  zawarcie umowy spółki jawnej,  komandytowej i z o.o.  przy wykorzystaniu wzorca udostępnionego w systemie teleinformatycznym; obowiązek zgłoszenia spółki jawnej do rejestru; opcja przekształcenia spółki cywilnej w spółkę jawną bez możliwości wykorzystania wzorca umownego;  odesłanie w zakresie spółki komandytowej do kodeksów o spółce jawnej; opcja powołania pełnomocnika; zapobieżenie powstania spółki przekształconej przez jej zawiązanie przy wykorzystaniu wzorca umowy o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych również niektórych innych ustaw; Dz.U. weszła w życie; obowiązek zarządu – po zarejestrowaniu spółki, w terminie tygodni złożenia we właściwym urzędzie skarbowym poświadczonego odpisu umowy spółki ze określeniem sądu, w którym spółka została zarejestrowana, również daty i numeru rejestracji (ustawao zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym również o zmianie niektórych innych ustaw; Dziennik Ustaw weszła w życie; przemiany w zakresie upadłości:  zapobieżenie możliwości traktowania wierzytelności wspólnika ewentualnie akcjonariusza z tytułu pożyczki udzielonej spółce kapitałowej za jego wkład do spółki w przypadku ogłoszenia jej upadłości w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy pożyczki; rozwiązanie spółki (po zakończeniu postępowania upadłościowego, z chwilą wykreślenia z rejestru); wniosek o wykreślenie z rejestru składany przez syndyka; wyłączenie możliwości rozwiązania spółki w przypadku jak postępowanie upadłościowe zostało zakończone w wyniku zaspokojenia wszystkich wierzycieli w całości czyli zatwierdzenia układu bądź jak proces upadłościowe zostało uchylone czyli umorzone, także w sytuacji podczas gdy postępowanie upadłościowe zostało zakończone w wyniku zaspokojenia wszystkich wierzycieli w całości albo zatwierdzenia układu lub gdy procedura upadłościowe zostało uchylone albo umorzone; uwolnienia się od odpowiedzialności solidarnej członka zarządu w przypadku gdy przeprowadzenie przeciw spółce okaże się bezskuteczna, jeżeli wykaże, między innymi że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości albo w tym samym czasie wydano postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego względnie o zatwierdzeniu układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu; wyłączenia odpowiedzialności za niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości w czasie, jak prowadzona jest przeprowadzenie przez zarząd przymusowy albo przez sprzedaż przedsiębiorstwa w całości, na podstawie artykułów KPC, jeżeli obowiązek złożenia wniosku o promulgacja upadłości powstał w czasie prowadzenia egzekucji; wyłączenia możliwości rozwiązania spółki w przypadku, jak postępowanie upadłościowe zostało zakończone w wyniku zaspokojenia wszystkich wierzycieli w całości czyli zatwierdzenia układu albo kiedy postępowanie upadłościowe zostało uchylone innymi słowy umorzone (ustawa Prawo restrukturyzacyjne; druk wchodzi w życie. Ogromnym atutem komentarza Prawo upadłościowe i naprawcze komentarz jest powołana, nadzwyczaj bogata twórczość pisarska przedmiotu, znajdująca się najpierw każdego komentowanego rozdziału dodatkowo drobiazgowe odwołania do innych pozycji literatury w treści komentarza. Duży walor praktyczny stanowi również powoływane licznie orzecznictwo na poparcie tez prezentowanych poprzez autorów. Niezwykle wartościowa w przypadku tej książki jest ocena konkretnych przywołanych orzeczeń i wskazanie elementów, które praktyk, korzystający z Komentarza, może wykorzystać w procesie argumentacji. Dlatego też Komentarz w sposób jasny i przeźroczysty pozwala na rozwiązanie pojawiających się w praktyce problemów zgrupowanych z wykładnią kodeksów zawartych w Kodeksie Spółek Handlowych. Dla wygody Czytelników, ułatwiając szybką orientację w tekście, niniejszy Komentarz wyróżnia się szczegółową strukturą wewnętrzną, z precyzyjnym, przejrzystym i jednolitym podziałem zagadnień Publikacja przeznaczona jest dla radców prawnych, adwokatów obsługujących uczestników obrotu gospodarczego, sędziów i prokuratorów zajmujących się sprawami gospodarczymi dodatkowo aplikantów, a zarówno studentów prawa i przedsiębiorców prowadzących sprawy handlowe.

Opublikowano Komentarz Becka | Otagowano , , , , | Dodaj komentarz