Prawo w teorii

Leksykon prawa rzymskiego jest niezbędne dla każdego prawnika. Przedstawiane kompendium jest na polskim rynku potrzebne, tym bardziej, że ujmuje ono prawo rzymskie inaczej. Co prawda nadal dostępne są dla zainteresowanych wyczerpujące słowniki prawa rzymskiego, które ukazały się staraniem profesorów Witolda Wołodkiewicza  oraz Wiesława Litewskiego, a powielenie koncepcji przez nich przyjętej nie byłoby niczym innym, jak mało twórczą tautologią. Poza zasięgiem naszych możliwości natomiast okazało się prześcignięcie dzieła życia jednego z najsłynniejszych polskich romanistów, Adolfa Bergera, jakim jest jego Encyclopedic Dictionary of Roman Law . Zamiarem uczestników zespołu, którzy podjęli się opracowania poszczególnych haseł, było pokazanie prawa rzymskiego w innej, szerszej nieco perspektywie. Ambicją naszą stało się przygotowanie dzieła o charakterze mniej „antykwaryzującym”, a bardziej „dogmatyzującym”. Innymi słowy, postanowiliśmy sprawdzić, czy odwołanie się w badaniach nad prawem do tradycji w istocie jest w stanie wywołać podwójny efekt: historyzacji dogmatyki i dogmatyzacji historii. Uczeni badający kształt współczesnych instytucji prawnych niejednokrotnie zadają romanistom pytanie o ich genezę. Proszą o pokazanie ich rzymskich korzeni. W czasach, kiedy niemal dogmatem stało się twierdzenie, że cały europejski porządek prawny opiera się na prawie rzymskim, zachowanie takie nie tylko przyjemnie łechce romanistyczną próżność, ale stanowi również część metodologii uprawiania nauki prawa, zwłaszcza cywilistyki. Trudność pojawia się wówczas, kiedy trzeba uzasanić „rzymskość” urządzenia prawnego, dla którego antyczne ius Romanum nie wykształciło odrębnej dogmatycznej konstrukcji. Badacz musi wtedy uświadomić sobie, że prawo rzymskie nie było na przestrzeni wieków monolitem. Tomasz Giaro wyróżnił aż cztery jego żywoty, po czym zwrócił uwagę na fakt, że każdy z nich w konkretny sposób oddziaływał na formowanie się współczesnych instytucji prawnych . Tym samym stwierdzenie, że to czy inne urządzenie prawne ma swoje źródło w prawie rzymskim, nie zawsze musi być tożsame z twierdzeniem, że wywodzi się ono ze starożytności. Z tego powodu w oddawanym do rąk Czytelnika opracowaniu odrzucono datę śmierci cesarza Justyniana (565) jako cezurę zamykającą chronologiczne ramy prowadzonych rozważań.

Opublikowano Prawo administracyjne | Otagowano , , | Dodaj komentarz

Kadry i płace

Słuchający umie podstawy ustawodawcze, procedury naliczania i rodzaj ewidencji wybranych elementów wynagrodzenia i narzutów. Ma poszerzoną informację o rachunkowości i finansach, ich miejscu w układzie nauk gospodarczych oraz pojmuje ich stosunki z innymi lekcjami komunalnymi. Ma podstawową informację na problem relacji zachodzących pomiędzy dyscyplinami nauk gospodarczych i ustawowych, mających rozstrzygające znaczenie dla wydedukowania esencji toków gospodarczych. Dzięki lekturze Kadry 2015 ma nasiloną wiedzę o zasadach i normach (prawnych, organizacyjnych, sprawiedliwych i moralnych) w zakresie rachunkowości i finansów. Sumpty pracy w świetle Kodeksu Pracy, prawa bilansowego i skarbowego. Podstawy legalne i procedury naliczania wyselekcjonowanych fragmentów zrekompensowania. Podstawy ustawodawcze i metod obliczania zrzutek na ubezpieczenia obywatelskie, zdrowotne oraz przedpłaty na podatek dochodowy od osób fizycznych. Ewidencja księgowa wynagrodzeń i narzutów na wynagrodzenia. Istota i reguły ewidencji księgowej pozapłacowych kosztów roboty. Wtórniki na Zakładowy Kapitał Świadczeń Socjalnych. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Jednostek Niepełnosprawnych. Zaznajomienie studentów z tematyką szacowania wynagrodzeń w podmiotach. Cele dogłębne przedstawienie esencji, naliczania i zasad ewidencji kosztów roboty, świadczeń pracowniczych, przytłoczeń zrekompensowań plus zasad przetwarzania listy płac. Podoła poprawnie odtwarzać zjawiska społeczno-gospodarcze w rozmiarze rachunkowości i finansów, obecne wydarzenia w polityce oszczędnej, ekonomii, a dodatkowo w pojedynkę definiować osobiste opinie w tym rozmiarze również sugerować wyborne rozstrzygnięcia w przypadku zmian zachodzących w tych rozmiarach. Potrafi prawidłowo posługiwać się zasadniczymi aktami ustawodawczymi regulującymi sferę organizacji formalno-prawnej konstytuowania i funkcjonowania przedsiębiorstw w Polsce. Wydoła zastosować pozyskaną informację w limicie rachunkowości i finansów w praktyce profesjonalnej.

Opublikowano Kadry | Otagowano , , , | Dodaj komentarz

Prawnik finansowy

Od roku wiąże nowelizacja ustawy prawo finansowe, która dotyczy wieloletnie prognozy walutowej firmy samorządu obszarowego. Zmusza postanowienie Ministra Finansów co do wieloletniej zapowiedzi płatniczej placówki samorządu obszarowego. Odmiany wpisane zleconymi normowaniami dotyczą, między innymi okresu obowiązania WPF, katalogu postępowań, budowy decyzyj w sprawie WPF, jakże zarówno rodzaju przekazywania uchwał i rozpisań co do WPF organowi nadzoru, jakim są lokalne izby obrachunkowe. Podstawowym novum są tabele ujmujące wieloletnią prognozę skarbową, jak także przedsięwzięcia, przedłożone przez Ministra Finansów w powołanym znaczniej rozporządzeniu. Obiektem książki Wieloletnia prognoza finansowa jest tłumaczenie autorytetu powyżej nadmienionych przemian na wytwarzanie WPF na 2016 r. Dodatkowo w książce zaprezentowano indywidualne części decyzyj w sprawie WPF oraz zachodzące między nimi zależności, jak również pokazano prognozę w szerszym kontekście działania JST. Program Wieloletniej Predykcyj Walutowej powinno się sporządzić. Jest to pismo zróżnicowany, nadzwyczajnie złożony, ogniskujący bardzo niemało zagadnień charakteryzujących ekonomię pieniężną JST, a jednym z podstawowych jej detalów jest przewidywanie kredytu. Kredyt JST jest o tyle ważny, że będzie obowiązywał nowy wskaźnik obciążenia. Należy lecz pomnieć, że na ten wskaźnik mają już oddziaływanie współcześnie przyjmowane decyzje finansowe i być może się sprawić, że niektóre JST nie będą zdołały uchwalić budżetu. Szkopuły te obrazuje uważnie skonstruowana Prognoza Pieniężna .

Opublikowano Finanse | Otagowano , , , | Dodaj komentarz

Książka z pr. adm. Boć

W opracowaniu omówiono podstawowe wiadomości z zakresu:
Materialnego prawa administracyjnego:
 

 • podstawowe definicje i źródła prawa administracyjnego,
 • kwestie nadzoru i kontroli,
 • administracja publiczna i formy jej działania, administracja rządowa i rządowa
 • w województwie,
 • samorząd terytorialny (gminny, powiatowy, wojewódzki),
 • akt administracyjny, uznanie administracyjne, umowę cywilnoprawną i ugodę administracyjną,
 • stosunek administracyjnoprawny,
 • plan zagospodarowania przestrzennego,
 • zagadnienia prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych, prawa geodezyjnego i kartograficznego,
 • gospodarka nieruchomościami oraz scalanie i wymiana gruntów,
 • nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców,
 • gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa oraz kształtowanie ustroju rolnego,
 • prawo o zgromadzeniach,

Postępowania administracyjnego:

 • zasady postępowania administracyjnego,
 • właściwość organów,
 • wyłączenie pracownika oraz organu,
 • strony i ich pełnomocników,
 • doręczenia i wezwania oraz terminy,
 • postępowanie – wszczęcie, prowadzenie, dowody, protokoły, metryki, adnotacje, rozprawa, zawieszenie i wznowienie postępowania,
 • decyzja administracyjna i ugoda,
 • odwołania i zażalenia,
 • uchylenie, zmianę i stwierdzenie nieważności decyzji,
 • udział prokuratora,
 • wydawanie zaświadczeń,

Ustroju sądów administracyjnych, Postępowania egzekucyjnego w administracji, Postępowania przed sądami administracyjnymi:

 • strony i pełnomocnicy,
 • pisma procesowe – zagadnienia ogólne,
 • skarga,
 • wszczęcie postępowania, zawieszenie postępowania,
 • doręczenia i terminy,
 • posiedzenie sądowe, postępowanie mediacyjne i uproszczone,
 • orzeczenia sądowe,
 • środki odwoławcze.

Opublikowano Prawo administracyjne | Otagowano , , | Dodaj komentarz

Pozew o zapłatę Wrocław

Radca Prawny Wrocław Kacper Kuriata zajmuje się obsługa prawną firm dodatkowo świadczy pomoc prawną na rzecz osób fizycznych na terenie Wrocławia i okolic. Wrocławska Kancelaria Radcy prawnego Kacpra Kuriaty zapewni Państwu najwyższą jakość świadczonych usług. Biuro Kancelarii we Wrocławiu czynne jest każdego dnia od 8.00 do 17.00. Doświadczony Radca prawny oferuje pomoc prawną z aspektu prawa podatkowego, administracyjnego, ubezpieczeń społecznych, cywilnego, gospodarczego, handlowego także prawa pracy. Pomoc prawna Wrocław Wrocławska Kancelaria przyjmie zlecenia z aspektu dochodzenia wierzytelności, windykacji należności, prowadzenia postępowań sądowych o zapłatę, reprezentowania w postępowaniu spadkowym, podziale spadku pomiędzy spadkobierców, ustalenia kręgu osób zobowiązanych do zapłaty zachowku, prowadzenia spraw o rozwód, alimenty, podział majątku pomiędzy małżonkami dodatkowo o zniesienie współwłasności. Indywidualne podejście do każdej sprawy, atrakcyjne stawki wynagrodzenia.

Opublikowano Kancelaria prawna | Otagowano , , , , , , | Dodaj komentarz

Plan kont

Znaczny komentarz do planu kont zawiera omówienie zasad funkcjonowania indywidualnych kont zwartych także charakterystykę operacji ewidencjonowanych na tych kontach. Celny rozumowanie, wszechstronne ujęcie powikłanej problematyki również bezsporne wykładnie to niewątpliwe walory tej książki, docenione poprzez wielu rachunkowych. Obecne opublikowania książki planu kont z komentarzem Gierusza upajały się docenieniem również speców rachunkowości, jak i rachunkowych praktyków oraz zwyciężyły opinię jednej z ważkich interpretacji naszego prawa bilansowego. W komentarzu wpisano szereg przemian wynikających z najnowszych modernizacji ustaw o rachunkowości, podatku od produktów i usług, podatku lukratywnego od jednostek ustawodawczych i materialnych. Z czujności na odmiany w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. odnośnie do szczegółowych zasad pozwalania, procedur weryfikacji, charakteru ujawniania i trybu demonstracji sprzętów pieniężnych zaktualizowano zapisek do kont zestawów. ze względu z zaprezentowaniem się nastawienia Komitetu Wzorców Rachunkowości w sprawie poniektórych maksymy oprowadzania ksiąg księgowych, a również nowelizacji regulacyj o rachunkowości przeistoczono zapisek odnoszący się do dewizy prowadzenia ksiąg rachunkowych. Poszerzono tłumaczenie do konta Środki pieniężne z modernizacji weryfikacji o księgowania powiązane z pogrożeniem kontynuacji działalności. W glosariuszu do konta Środki ciągłe doprecyzowano reguły odliczania podatku naliczonego VAT od czasu zyskania, importu i leasingu samochodów osobowych także innych pojazdów samochodowych o możliwej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony.

Opublikowano Finanse | Otagowano , , , | Dodaj komentarz

Egzaminy prawnicze 2016

Książka Egzaminy prawnicze 2016 stanowią wyjątkowe i kompleksowe rozwiązanie przeznaczone specjalnie dla osób przygotowujących się do egzaminu końcowego na aplikacjach prawniczych, pomimo tego i na rzecz aplikantów w trakcie aplikacji również na rzecz praktyków, składają się z 4 tomów odpowiadających poszczególnym częściom, dniom egzaminu radcowskiego i adwokackiego: części cywilnej i karnej, gospodarczej i administracyjnej, zawierają wzory pism z zakresu prawa cywilnego, karnego, gospodarczego i administra cyjnego wspólnie ze szczegółowymi komentarzami, omówieniem najważniejszych podstaw apelacyjnych i kasacyjnych. Egzaminy Prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości 2016 Tom 1 Akta cywilne i karne a w nich casusy egzaminacyjne z lat 2010–2015 razem z propozycjami odpowiedzi, kompletne akta karne (wypadek drogowy, bójka, narkotyki, rozbój) wspólnie z wyrokami i uza sadnieniami w sprawie sporządzenia apelacji, kompletne akta cywilne (rozwód, ochrona dóbr osobistych) wraz z wy rokami i uzasadnieniami w celu sporządzenia apelacji, propozycje apelacji do akt cywilnych i karnych, apelacje, opinie, umowy również skargi sporządzone przez praktyków. Egzaminy Prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości 2016 Tom 2 Akta gospodarcze i administracyjne a w nich kazusy egzaminacyjne z lat 2010–2015 razem z propozycjami odpowiedzi, kazusy gospodarcze wspólnie z propozycjami umów, kazusy administracyjne wspólnie z propozycjami skarg i odwołań, minikazusy razem z odpowiedziami z prawa gospodarczego, kompletne akta spraw gospodarczych wraz z wyrokami i uza sadnieniami w sprawie sporządzenia apelacji, apelacje, opinie, umowy również skargi sporządzone przez praktyków. Egzaminy prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości 2016 Tom 3 Kazusy do egzaminu adwokackiego i radcowskiego a w nich kazusy cywilne, casusy karne, casusy gospodarcze, kazusy administracyjne razem z rozwiązaniami dodatkowo wyjaśnieniami. Egzaminy prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości 2016 Tom 4 Wzory pism w a nich wzory pism z zakresu prawa karnego (m.in. wzory aktu oskarżenia oskarżyciela posiłkowego, aktu oskarżenia w postępowaniu prywatnoskargowym, wzory apelacji, przy kładowe opisy zarzuca nych czynów do aktów oskarżenia z wybranych artykułów Kodeksu karnego), wzory pozwu i apelacji w procesie cywilnym, wzory skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego również skargi kasacyjnej do NSA, materiały przydatne przy sporządzaniu umów.

Opublikowano Prawo administracyjne | Otagowano , , , , , , | Dodaj komentarz