Wydatki samorządowe

Książka prezentuje opis sposobu ustalania, obliczania także klasyfikowania wydatków strukturalnych w związku z nową perspektywą środków europejskich także w powiązaniu z następującymi zmianami w przepisach unijnych i krajowych:

 • rozporządzeniu o sprawozdawczości budżetowej w obszarze formularza sprawozdania, zmian definicji wydatków strukturalnych, sposobu korekty i najświeższe z dotyczące sposobu przekazania sprawozdania z wydatków strukturalnych;
 • ustawie o polityce rozwoju w zakresie zastosowanych pojęć, w tym pojęcia projekt, które używane jest w klasyfikacji wydatków strukturalnych;
 • ustawie o finansach publicznych w obszarze artykułów związanych ze sposobem finansowania operacji zgrupowanych z projektami, jakie rodzą wydatki strukturalne;
 • dotyczących Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego dodatkowo Funduszu Spójności także kategorii interwencji funduszy strukturalnych, jakie mają znaczenie mając na uwadze na zmianę perspektywy finansowej i zmianę definicji wydatków strukturalnych.

Dzięki tej książce dowiedzą się Państwo m.in.

 • jakie zapisy mogą się odnaleźć w polityce rachunkowości i w co jeszcze warto się wyposażyć, tak aby sprawnie szufladkować wydatki strukturalne?
 • jakimi zasadami wypada zawiadywać się przy ustalaniu wydatków strukturalnych aby ustrzec się problemów przy ich kontroli?
 • jak rozróżnić cel podstawowy (główny) od innych celów i jakim sposobem to wpływa na klasyfikację wydatków strukturalnych.

W niniejszej książce znajdują się m.in.

 • wyjaśnienia w obszarze ustalania, obliczania i klasyfikowania wydatków strukturalnych,
 • opis organizacji gospodarki finansowej pod kątem wydatków strukturalnych,
 • przedstawienie powiązania wydatków strukturalnych z planem finansowym
 • wyszczególnienie obowiązków pracownika w zakresie wydatków strukturalnych,
 • przykłady księgowania wydatków strukturalnych,
 • wyjaśnienia w obszarze sprawozdawczości wydatków strukturalnych – przykłady sporządzania sprawozdania,
 • wzory przykładowych zapisów w statucie oraz polityki rachunkowości dotyczące wydatków strukturalnych,
 • odpowiedzi na pytania w obszarze wydatków strukturalnych,
 • teksty aktów prawnych, jakie są przydatne w obszarze wydatków strukturalnych.

Opublikowano Finanse publiczne | Otagowano , , , | Dodaj komentarz

Prawa w zam. publicznych

Przygotowanie procedury
– Reguły ustawowe w praktyce udzielania zamówień
– Różnice pomiędzy procedurą krajową a unijną
– Jednostki, jakie zastosują poszczególne progi kwotowe
– Progi wartości zamówień
– Tryby udzielania zamówień
– Kiedy traktować ustawę Prawo zamówień publicznych
– System progów kwotowych
– Mechanizm szacowania wartości zamówienia
– Dokumenty, jakich może wymagać zamawiający w sprawie potwierdzenia spełnienia warunków
– Dokumenty, których może wymagać zamawiający w sprawie potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z powodu spełnienia negatywnych warunków
– Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
– Treść siwz
– Wyłączenia z udziału w pracach komisji
– Obowiązki komisji przetargowej
– Wszczęcie postępowania
– Zalety i wady każdego z trybów udzielania zamówień
– Miejsce książce ogłoszeń przy różnych wartościach zamówień
– Czynności, jakie musi podjąć wykonawca, by wziąć udział w przetargu publicznym
– Terminy na składanie ofert w postępowaniach poniżej i powyżej progów unijnych
– Terminy na udzielenie odpowiedzi wykonawcom w postępowaniu krajowym i unijnym
– Wybór wykonawcy
– Ocena ofert i spełnienia warunków przez wykonawcę
– Dokumenty w postępowaniu o zamówienie publiczne
– Warunki udziału w postępowaniu
– Dokumenty składane poprzez wykonawców polskich oraz zagranicznych
– Dokumenty, jakie wolno uzupełnić
– Termin związania ofertą
– Procedura uzupełniania dokumentów
– Zestawienie podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania
– Przestępstwa, jakich popełnienie jest podstawą wykluczenia wykonawcy z postępowania
– Wyjaśnienie rażąco niskiej ceny
– Metody wyboru najkorzystniejszej oferty
– Kryteria pozacenowe
– Przykłady zastosowania kryteriów pozacenowych
– Okoliczności, jakie zobowiązują zamawiającego do unieważnienia postępowania
– Umowa
– Termin „standstill” w postępowaniach polskich i unijnych (art. 94 ustawy Pzp)
– Zmiany umowy
– Odwołania
– Terminy na wniesienie odwołania

Opublikowano zamówienia publiczne | Otagowano , , , | Dodaj komentarz

Książka o podatkach

Weszły w życie następujące nowelizację ustawy podatki 2016 i opłatach lokalnych.

 • ustawa z dnia o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu,
 • ustawa z dnia o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dodatkowo niektórych innych ustaw,
 • ustawa z dnia o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw,
 • ustawa z dniao zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ,

Nowelizacja z poz. 1 wprowadziła obowiązujące regulacje dotyczące nowej opłaty lokalnej – opłaty reklamowej, Pozostałe nowelizacje wprowadząją obowiązujące przemiany w zakresie funkcjonowania podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych również opłat lokalnych.
Dodatkowo w procesie legislacyjnym pozostaje ustawa o rewitalizacji, która wprowadza kolejne zmiany do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
Na przemiany w zakresie funkcjonowania podatków lokalnych wpływa zresztą ustawa o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa także niektórych innych ustaw która tak jak obowiązuje
Z myślą o osobach, które na co dzień zajmują się wymiarem i poborem podatków lokalnych, zobowiązanych do ustalania wysokości podatku, weryfikacji składanych deklaracji i informacji dodatkowo poboru podatków Wydawnictwo C.H. Beck przygotowało książkę:
Podatki lokalne
Dzięki tej książce dowiedzą się Państwo m.in.:

 • co zmieni się w obszarze podatków i opłat lokalnych drobiazgowe omówienie przemian w podziale na pojedyncze podatki i opłaty lokalne,
 • co jest podstawą do przyjęcia w podatku od nieruchomości dla budynków będących w posiadaniu przedsiębiorcy stawki od budynków pozostałych,
 • w jaki sposób trzeba podatkować podatkiem od nieruchomości garaż wielostanowiskowy w budynku mieszkalnym oraz ziemia orna i części budynku stanowiących nieruchomość wspólną, jeżeli w budynku wyodrębniono własność lokali,
 • czy kolejne zobowiązanie podatkowe w podatkach: od nieruchomości, rolnym i leśnym, powstałe w trakcie roku podatkowego w wysokości niższej od ustawowego progu wymaga wydania decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego,
 • jak postąpić, jeżeli wysokość podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w trakcie roku ulega zmniejszeniu i nie przekracza ustawowego progu,
 • jakie obowiązują zasady postępowania w obszarze ustalenia podatku od nieruchomości na rzecz osoby fizycznej wyłącznie na podstawie złożonej informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych,
 • co oznacza pierwszy termin płatności świetle poszczególnych podatków i kategorii podatników,
 • jakie obowiązek ciąży na gminie w zakresie nieruchomości będących przedmiotem zwolnienia
 • na kim ciąży obowiązek podatkowy w zakresie opłaty reklamowej,
 • czym różni się szyld od tablicy reklamowej,
 • czy wprowadzić obowiązek składania deklaracji na opłatę reklamową i w jaki sposób ustalić zasady poboru opłaty reklamowej.

Książka ta zawiera:

 • tabelę porównawczą przepisów z obszaru podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych oraz opłat: targowej, miejscowej, uzdrowiskowej przed i po zmianach,
 • liczne przykłady obrazujące nowelizacje w zakresie wymiaru i poboru podatków lokalnych np. dotyczące zasad postępowania w sytuacji gdy: zobowiązanie podatkowe jest niższe od ustawowego progu innymi słowy suma podatku ulega zmianie w trakcie roku i nie przekracza kwoty również zasad funkcjonowania podatków np. ustalanie powierzchni części wspólnej budynku do opodatkowania podatkiem od nieruchomości, terminy składania deklaracji na taksa od środków transportowych w przypadku obowiązku podatkowego powstającego w trakcie roku podatkowego,
 • orzecznictwo trybunałów administracyjnych dotyczące poruszanych zadań z obszarze poszczególnych podatków i opłat,
 • wzory uchwał także decyzji dotyczących poszczególnych podatków i opłat w zakresie m. in. stawek podatków, wzorów deklaracji i informacji, ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego z jednorazowym terminem płatności,
 • aktualne teksty ustaw o: podatkach i opłatach lokalnych, podatku rolnym i podatku leśnym.

Opublikowano Prawo podatkowe | Otagowano , , | Dodaj komentarz

Prawo spółek

Publikacja dotyka kilku podstawowych zadań prawa spółek, takich jakże fundamentalne zmiany korporacyjne, w tym zmiany strukturalne spółek kapitałowych, granice konsensusu korporacyjnego i aspekt władzy większości.
Tytułowa ogół problemów praw dysydentów, czyli praw sprzeciwiającej się mniejszości do wyjścia (ustąpienia) ze spółki, za słuszną (godziwą) spłatą, w związku z podjęciem przez większość uchwał w przedmiocie fundamentalnych zmian korporacyjnych, nie była dotychczas przedmiotem systemowej refleksji w doktrynie. Tymczasem dotyka ona wielu newralgicznych i od lat spornych kwestii związanych z istotnymi zmianami treści umów i statutów spółek kapitałowych. Obszary, gdzie spór ten się konkretyzuje, obejmują takie doniosłe praktycznie materie jak :

 • problem trybu zgodnego na rzecz przemiany celu spółki;
 • tryb wymagany dla wprowadzenia do umowy spółki postanowień o przymusowym umorzeniu udziałów;
 • tryb wyłączenia indywidualnej kontroli wspólników w sp. z o.o.;
 • tryb wymagany na rzecz zmian w zakresie prawa pierwszeństwa oraz innych modyfikacji zasad zbywalności udziałów;
 • wymogi następczej inkorporacji do umowy/statutu spółki klauzuli arbitrażowej; etc.

W wymienionych przypadkach ogniskuje się konfrontacja kontraktowej zasady konsensualności (omnium consensu) z organizacyjną zasadą władzy większości (majoryzacji). Dialektycznym sposobem na rozstrzygnięcie tego konfliktu jest wprowadzenie praw dysydentów, jako sui generis jednomyślności (quasi-konsensualność).
Do kręgu zagadnień, które na gruncie Kodeksu spółek handlowych i innych ustaw, poddane pozostały specjalnemu trybowi obejmującemu prawo dysydentów do ustąpienia ze spółki, należą:

 • istotna zmiana przedmiotu aktywności spółki;
 • uproszczone połączenie („wcielenie koncernowe”);
 • emigracyjna połączenie się transgraniczna;
 • podział spółki z negatywną zmianą w obszarze praw wspólniczych;
 • zmiana formy prawnej spółki (przekształcenie);
 • przeniesieniu siedziby spółki za granicę w związku z migracją bądź łączeniem spółki europejskiej;
 • delisting;
 • konsolidacja sektorowa spółek z branży elektroenergetycznej.

Powyższe problemy, którym poświęcono obszerne rozmyślania w ramach niniejszej publikacji, pozostały przedstawione w szerokim kontekście problemowym, obejmującym ekskurs do prawa spółek osobowych, okazały rys prawnoporównawczy (komparatystyka funkcjonalna) oraz refleksję historycznoprawną.
Studium jest mocno osadzone w dogmatyce prawa prywatnego i dostarcza poszerzonej perspektywy cywilistycznej, obejmującej testowanie genezy i kwalifikację praw wyjścia w świetle wybranych zasad i instytucji prawa cywilnego:

 • prywatnoprawnej autonomii woli stron i wynikających z niej zasad pochodnych, szczególnie normy rozwiązywalności stosunków prawnych o charakterze ciągłym, także zasady konsensualności;
 • zasady uwzględnienia istotnych, nieprzewidzianych zmian stosunków – klauzula rebus sic stantibus;
 • instytucji ochrony negatoryjnej przed ingerencją w dominium i przypadków surogacji actionis negatorium przez roszczenia kompensacyjne;
 • instytucji ochrony właściciela poprzez przyznanie roszczeń o wykup rzeczy w przypadkach przemian negatywnie wpływających na wartość innymi słowy sposób korzystania z rzeczy.

Istotny jest także komponent interdyscyplinarny prezentowanej książki – ekonomiczna rozbiór prawa stanowi jedną z istotnych metod badawczych.
Lektura czyni również przyczynek do dyskusji odnośnie do konstytucjonalizacji prawa spółek w Polsce dodatkowo zdekodowania „wytycznych” konstytucyjnych, hierarchicznie wiążących w stanowieniu prawa i jego stosowaniu. Chodzi przy tym wykorzystanie krajowego, zagranicznego i międzynarodowego dorobku konstytucyjnego i praw podstawowych (Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka) do lepszego rozpoznania problemów prawa spółek poprzez uwzględnienie ich konstytucyjnego wymiaru. Dotyczy to głównie praw udziałowych jako przedmiotu konstytucyjnych i konwencyjnych gwarancji w obszarze prawa własności, a zarówno proceduralnych standardów ochrony praw wspólniczych, w tym szczególnie prawa do sądu.
Publikacja zwracana jest do wszystkich, którzy w pogłębiony sposób zajmują się problematyką prawa spółek, w tym punktami stycznymi prawa spółek i prawa cywilnego dodatkowo prawa rynku kapitałowego. Odbiorcami powinni być sędziowie, adwokaci i radcowie prawni specjalizujący się w zagadnieniach korporacyjnych, a podobnie naukowcy, prawnicy i ekonomiści badający fundamentalne problemy prawa spółek i organizacji biznesowych. Pozycja bibliograficzna będzie również interesująca dla konstytucjonalistów, również praktyków, jakim sposobem i teoretyków.

Opublikowano Prawo handlowe | Otagowano , , | Dodaj komentarz

Postępowanie dowodowe

Pozaprocesowe pozyskiwanie dowodów to książka stanowiąca swego rodzaju raport z międzynarodowych badań prawnoporównawczych poświęconych wykorzystaniu w Postępowaniu karnym dowodów pozyskanych poza procesem karnym, przeprowadzonych poprzez zespół Katedry Postępowania Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Tematyka badań obejmuje także zagadnienia spojone z wykorzystaniem informacji gromadzonych operacyjnie, jak i tzw. dowodów prywatnych także dowodów pozyskanych za granicą.
W niniejszej lekturze eksperci z całego świata sprawdzają po różnym kątem 12 porządków prawnych według ujednoliconego formularza badawczego.
Prezentowana książka obejmuje streszczenie międzynarodowej konferencji poświęconej analizie rezultatów przeprowadzonych badań. Znajdują się w niej zarówno wystąpienia konferencyjne wspólnie ze sprawozdaniami z dyskusji na ich temat również tzw. raporty krajowe opracowane poprzez ekspertów z całego świata , tj. raporty: amerykański, brazylijski, hiszpański, włoski, niemiecki, austriacki, szwajcarski, węgierski, estoński, japoński, turecki i polski.
Pozycja bibliograficzna została podzielona na trzy części :
Część I. Analiza merytoryczna , jaka obejmuje artykuły:

 • Prawo do prywatności i wytyczna prawdy materialnej w kontekście pozyskiwania i wykorzystywania informacji relewantnych,
 • Wykorzystywanie w procesie karnym dowodów pochodzących z czynności pozaprocesowych Policji i innych podobnie działających służb,
 • Dowody zgromadzone przez podmioty prywatne – raporty krajowe,
 • Pozyskiwanie dowodów operacyjnych i procesowych z zagranicy. Analiza raportów także danych własnych pozyskanych w zakresie badań.

Część II. Konferencja , podzielona została na części:
A. Wstęp
B. Sprawozdanie z dyskusji , zawierającą:

 • Sprawozdanie z panelu Nr 1. Konstytucyjne ograniczenia pozyskiwania informacji dla celów procesu karnego,
 • Sprawozdanie z panelu Nr 2. Warunki legalności i granice zapobiegawczego pozyskiwania danych o placówkach także o możliwość ich wykorzystywania w procesie karnym,
 • Sprawozdanie z panelu Nr 3. Warunki legalności i granice prywatnego gromadzenia dowodów na rzecz celów procesu karnego,
 • Sprawozdanie z panelu Nr 4. Wykorzystywanie dowodów pozyskanych za granicą.

C. Varia , w której zawarto, m.in. artykuły:

 • Dowód prywatny w procesie karnym – uwagi natury ogólnej,
 • Czynności operacyjne u wrót procesu. Garść refleksji,
 • Gromadzenie dowodów przez adwokata na Ukrainie: możliwości i pułapki,
 • Czy sądy karne ufają opiniom „prywatnych biegłych”?,
 • Problem konstytucyjnych ograniczeń pozyskiwania informacji na rzecz celów procesu karnego,
 • Wykorzystywanie dowodów pozyskanych za granicą,
 • Ograniczenia w wykorzystywaniu w postępowaniu karnym dowodów przeprowadzonych przez obce organy,
 • Warunki legalności i granice prywatnego gromadzenia dowodów dla celów procesu karnego,
 • Refleksje sędziego.

Część III. Raporty , obejmuje międzynarodowe raporty ekspertów z całego świata opracowane głównie w języku niemieckim.
Publikacja porusza trzy, jakże zróżnicowane pod względem charakteru prawnego, problemy.
Pierwszy z nich dotyczy wykorzystania przez trybunał oddany dowodów pozyskanych w toku czynności pozaprocesowych mających charakter operacyjny. Drugi ważny obszar objęty badaniem dotyczy możliwości wprowadzania do procesu karnego tzw. dowodów prywatnych, czyli takich, jakie pozyskane pozostały w celach procesowych tymczasem ułożenie ciała sformalizowanym reżimem określonym przez prawo procesowe. Trzeci i ostatni przestrzeń objęty badaniem dotyczy zadania wprowadzania do podstawy orzekania dowodów pozyskanych pozycja granicami kraju. Chodzi tutaj nie tylko o dowody przeprowadzone w toku pomocy prawnej, jakkolwiek również dowody pozyskane na potrzeby rozmaitych postępowań prowadzonych w innych krajach.
Prezentowane lektura opublikowana została w dwóch językach: polskim i niemieckim

Opublikowano Prawo karne | Otagowano , , , | Dodaj komentarz

Książka postępowanie cywilne

Współuczestnictwo procesowe w postępowaniu cywilnym dodatkowo sądowoadministracyjnym to publikacja, która stanowi podsumowanie znajomości teoretycznej dodatkowo praktycznej w zakresie współuczestnictwa procesowego w postępowaniu cywilnym, postępowaniu administracyjnym ogólnym i podatkowym również w postępowaniu sądowoadministracyjnym wspólnie z praktycznymi uwagami dotyczącymi sporządzania pism procesowych z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa i bogatej literatury.
Niniejsza książka podzielona została na trzy części .
Część I to rzeczowy komentarz z przeglądem orzecznictwa, w której omówiono między innymi następujące zagadnienia:

 • dotyczące współuczestnictwa procesowego w postępowaniu cywilnym (m.in. powstanie, rodzaje, dewiza samodzielności, regulacje szczegółowe, konstrukcje zbliżone),
 • dotyczące współuczestnictwa procesowego w postępowaniu administracyjnym (m.in. powstanie, typologia, charakter),
 • dotyczące współuczestnictwa procesowego na gruncie spraw podatkowych (m.in. powstanie, reguła solidarnej odpowiedzialności, typologie, następstwa prawne),
 • dotyczące współuczestnictwa procesowego w postępowaniu przed sądem administracyjnym (m.in. obszar podmiotowy i przedmiotowy, powstanie, rodzaje, reguła samodzielności działania współuczestników, wkład w postępowaniu podmiotu o charakterze kolektywnym, regulacje szczegółowe).

Każdy rozdział w części I zakończony został przeglądem orzecznictwa, który obejmuje złączenie tez orzeczeń najbardziej znamienitych dla danego zagadnienia.
Część II zawiera wzory pism procesowych, takie jakże m.in.:

 • pozew współuczestników o zapłatę,
 • pozew o ustalenie ojcostwa i alimenty,
 • pozew w postępowaniu grupowym,
 • wniosek o scalenie spraw do wspólnego rozpoznania/rozstrzygnięcia,
 • skarga współuczestników złożona do sądu administracyjnego na decyzję organu administracji publicznej,
 • wniosek współuczestników o zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Część III. Kazusy to przykładowe zadania/stany faktyczne wraz z rozwiązaniami dotyczące współuczestnictwa w postępowaniu administracyjnym i sądowym. Odpowiadają one modelowi zadań występujących na egzaminach prawniczych (adwokackim, radcowskim itd.).
Niniejsza pozycja jest pracą, jaka pozwala w szerszy sposób spojrzeć na tematykę współuczestnictwa procesowego, zapoznać się z poglądami doktryny również orzecznictwa. Dzieło to nie tylko poszerzy wiedzę praktyków prawa – adwokatów, radców prawnych, prokuratorów i sędziów, lecz również teoretyków prawa dodatkowo aplikantów zawodów prawniczych, a podobnie studentów pragnących pogłębić wiedzę i urzędników .
Niniejsza książka zawiera:

 • pożyteczne podejście do tematu,
 • najnowszy wcięcie prawny,
 • pogląd doktryny,
 • odniesienia do poglądów wyrażonych w innych publikacjach,
 • najnowsze orzecznictwo,
 • wzory pism procesowych,
 • kazusy .

Dla czytelników tego komentarza darmowy dostęp do aktów prawnych i publikacji on-line! Jeżeli w najbliższym czasie którykolwiek z aktów prawnych dostępnych na rzecz Czytelników tej pozycji zostanie zaktualizowany, istnieje możliwość bezpłatnego dostępu on-line do wersji ujednoliconych zawierających te zmiany!
Warunkiem koniecznym otrzymania bezpłatnego kodu do serwisu jest tytuł własności paragonu lub faktury za zakup niniejszej książki.
Dostęp trwa rok i uprawnia do używania z wersji ujednoliconych:

 • Kodeksu cywilnego
 • Kodeks spółek handlowych
 • Ordynacja podatkowa
 • Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Kodeksu postępowania cywilnego
 • Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
 • Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

także wszystkich aktów wykonawczych do wymienionych ustaw.

Opublikowano Kodeks cywilny | Otagowano , , | Dodaj komentarz

Prawo w teorii

Leksykon prawa rzymskiego jest niezbędne dla każdego prawnika. Przedstawiane kompendium jest na polskim rynku potrzebne, tym bardziej, że ujmuje ono prawo rzymskie inaczej. Co prawda nadal dostępne są dla zainteresowanych wyczerpujące słowniki prawa rzymskiego, które ukazały się staraniem profesorów Witolda Wołodkiewicza  oraz Wiesława Litewskiego, a powielenie koncepcji przez nich przyjętej nie byłoby niczym innym, jak mało twórczą tautologią. Poza zasięgiem naszych możliwości natomiast okazało się prześcignięcie dzieła życia jednego z najsłynniejszych polskich romanistów, Adolfa Bergera, jakim jest jego Encyclopedic Dictionary of Roman Law . Zamiarem uczestników zespołu, którzy podjęli się opracowania poszczególnych haseł, było pokazanie prawa rzymskiego w innej, szerszej nieco perspektywie. Ambicją naszą stało się przygotowanie dzieła o charakterze mniej „antykwaryzującym”, a bardziej „dogmatyzującym”. Innymi słowy, postanowiliśmy sprawdzić, czy odwołanie się w badaniach nad prawem do tradycji w istocie jest w stanie wywołać podwójny efekt: historyzacji dogmatyki i dogmatyzacji historii. Uczeni badający kształt współczesnych instytucji prawnych niejednokrotnie zadają romanistom pytanie o ich genezę. Proszą o pokazanie ich rzymskich korzeni. W czasach, kiedy niemal dogmatem stało się twierdzenie, że cały europejski porządek prawny opiera się na prawie rzymskim, zachowanie takie nie tylko przyjemnie łechce romanistyczną próżność, ale stanowi również część metodologii uprawiania nauki prawa, zwłaszcza cywilistyki. Trudność pojawia się wówczas, kiedy trzeba uzasanić „rzymskość” urządzenia prawnego, dla którego antyczne ius Romanum nie wykształciło odrębnej dogmatycznej konstrukcji. Badacz musi wtedy uświadomić sobie, że prawo rzymskie nie było na przestrzeni wieków monolitem. Tomasz Giaro wyróżnił aż cztery jego żywoty, po czym zwrócił uwagę na fakt, że każdy z nich w konkretny sposób oddziaływał na formowanie się współczesnych instytucji prawnych . Tym samym stwierdzenie, że to czy inne urządzenie prawne ma swoje źródło w prawie rzymskim, nie zawsze musi być tożsame z twierdzeniem, że wywodzi się ono ze starożytności. Z tego powodu w oddawanym do rąk Czytelnika opracowaniu odrzucono datę śmierci cesarza Justyniana (565) jako cezurę zamykającą chronologiczne ramy prowadzonych rozważań.

Opublikowano Prawo administracyjne | Otagowano , , | Dodaj komentarz